Töötukassa ettevõtluse alustamise toetus

Töötukassa ettevõtluse alustamise toetus on töötule ja koondamisteatega tööotsijale antav rahaline abi summas kuni 4474 eurot, mille eesmärgiks on inimese motiveerimine ja toetamine ettevõtlusega alustamisel. Omafinantseering kohustuslik pole. Toetuse abil saab katta mitmesuguseid ettevõtluse alustamisega seotud kulusid, mille proportsioonid sõltuvad projektist.

Õigus ettevõtluse alustamise toetust saada on töötukassas arvele võetud töötul, kes on vähemalt 18-aastane ja:

kes on läbinud ettevõtluskoolituse või
kellel on kutse- või kõrgharidus majanduse alal või
kellel on ettevõtluskogemus.
Toetust ei anta juba olemasolevale ettevõttele.

Kui soovite taotleda ettevõtluse alustamise toetust ettevõtluskoolituse läbimise alusel, peab ettevõtluskoolituse kogumaht olema vähemalt 56 tundi ja selle käigus omandatud teadmised järgmistel teemadel:

  • ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused;
  • äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted ning äriplaani individuaalne koostamine;
  • toode ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid);
  • finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavooplaan, kasumiaruanne jmt);
  • raamatupidamise põhialused;
  • maksunduse alused, maksustamine;
  • tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused);
  • töötervishoiu ja tööohutuse alane korraldus ettevõttes;
  • ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused.

Toetuse saamiseks tuleb töötukassale esitada avaldus, äriplaan, ettevõtluskoolituse läbimist või ettevõtluskogemust või haridust tõendavad dokumendid ning CV. Täpsem info on leitav aadressil http://www.tootukassa.ee/.