KIK keskkonnaprogrammi taotlusvoorud (uuendatud 12.02.2019)

KIK avab keskkonnaprogrammi 2019. aasta I taotlusvooru.

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avab siseriikliku keskkonnaprogrammi taotlusvooru, mille tähtajaks on 15. märts.

Toetust saab taotleda kaheksas valdkonnas ning vooru eelarve on ühtekokku 15 miljonit eurot.

Taotlusvoor avatakse veemajanduse, metsanduse, looduskaitse, keskkonnateadlikkuse, kalanduse, atmosfääriõhu kaitse, merekeskkonna ja ringmajanduse valdkonnas. Maapõue programmi tegevused on koondatud ringmajanduse alla.

Vooru eelarvest 6,5 miljonit eurot suunatakse veemajandusse, et kindlustada kvaliteetne joogivee ja kanalisatsiooniteenus üle kogu Eesti.

Ringmajandus saab 2,002 miljonit eurot ning atmosfääriõhu kaitse projektidele on mõeldud 1,198 miljonit, keskkonnateadlikkusele 2,3 miljonit ja looduskaitsele 1,5 miljonit eurot.

Metsanduse valdkonna eelarve on 600 tuhat, kalanduse 500 tuhat ja merekeskkonna oma 400 tuhat eurot.

Taotlemine toimub traditsiooniliselt andmesüsteemi KIKAS kaudu.

Keskkonnaprojekte on oodatud esitama nii kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud, sihtasutused, vee-ettevõtjad, ülikoolid kui ka mitmesugused keskkonnaorganisatsioonid.

Rahastusotsuse saanud projektid selguvad selle aasta jaanipäevaks. Toetuse taotlemine toimub keskkonnaministri määruse nr 13 alusel.

Kes saavad toetust?

Keskkonnaprogrammist saavad toetust taotleda kohalikud omavalitsused, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused, mittetulundusühingud, sihtasutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Atmosfääriõhu kaitse programmist saavad toetust taotleda kohalikud omavalitsused, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused, MTÜ-d, SA-d ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Toetust saavat taotleda ka korteriühistud.

Veemajanduse programmist võivad toetust taotleda kohaliku omavalitsuse üksused, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused, mittetulundusühingud, sihtasutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Veemajanduse programmi reoveekäitluse ja joogiveevarustuse alamprogrammist saab toetust taotleda ainult ühele või mitmele kohalikule omavalitsusele kuuluv eraõiguslik juriidiline isik ning muu tulundusühistu, sihtasutus ja mittetulundusühing, kes tegutseb avalikes huvides. Taotleja peab olema määratud kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega projekti piirkonnas vee-ettevõtjaks või olema projektiga hõlmatud veemajandustaristu omanik.

Keskkonnateadlikkuse programmis saavad õppekäikude või praktikumilaagri korraldamiseks lihtsustatud korras taotleda toetust üldhariduskoolid (lasteaiad) või koolipidajad.

Omame pikaajalist kogemust keskkonnateemaliste projektide koostamisel – viimati sai meie meeskond KIKist toetust järgnevatele projektidele:

– Tarbus Kinnisvara OÜ Rakvere kompleksi soojavarustuse üleviimine taastuvkütusele 39 336 eur, energeetika alamprogramm
– OÜ Pariisi Erihoolduskeskus katlamaja üleviimine pelletiküttele 38 987 eur, energeetika alamprogramm
– Puusöe peenfraktsiooni briketeerimisliini rajamine 100 000 eur, Barbetec OÜ (meede “Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine”)
– Olgina aleviku Tiigi ja Metsa tn vee- ja kanalisatsioonivõrkude ning reoveepumpla rajamine 481 351 eur, KA Vaiko AS
– Sinimäe kanalisatsioonivõrgu rajamine 225 762 eur, KA Vaiko AS
– Reoveekanalisatsiooni renoveerimine Balti Laevaremonditehase territooriumil 313 185 eur, AS ELME
– AS BLRT Grupp Balti Laevaremonditehase veepuhastusseadme ehitus 194 474 eur, AS ELME

Lisainfo:
Toetuse aluseks oleva keskkonnaministri määruse, finantseerimise korra ja muu taotlejale vajaliku info leiab KIKi kodulehelt – https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie poole, aitame Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. 

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 50 15 476 või kik@projektid.ee