KIK avab peatselt keskkonnaprogrammi 2018. aasta II taotlusvooru

KIK avab keskkonnaprogrammi 2018. aasta II taotlusvooru 6. augustil ning taotlusi saab andmesüsteemi KIKAS kaudu esitada kuni 17. septembrini 2018. II vooru eelarve on 10 800 000 eurot ning toetatakse kaheksa valdkonna (atmosfääriõhu kaitse, kalandus, keskkonnateadlikkus, looduskaitse, merekeskkond, metsandus, ringmajandus ja veemajandus) kindlaid tegevusi.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. KIKi toetuseid ja laene rahastatakse neljast allikast: Eesti Vabariigi keskkonnatasudest, Euroopa Liidu struktuurivahenditest, osa Euroopa Investeerimispanga (EIB) laenust Eesti riigile ja Eesti CO2 kvoodimüügist.

Kes saavad toetust?

• Keskkonnaprogrammist saavad toetust taotleda kohalikud omavalitsused, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
• Veemajanduse programmis võivad toetust taotleda kohaliku omavalitsuse üksused, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused, mittetulundusühingud, sihtasutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
Veemajanduse programmi reoveekäitluse ja joogiveevarustuse alamprogrammist saab toetust taotleda ainult ühele või mitmele kohalikule omavalitsusele kuuluv eraõiguslik juriidiline isik ning muu tulundusühistu, sihtasutus ja mittetulundusühing, kes tegutseb avalikes huvides. Taotleja peab olema määratud kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega projekti piirkonnas vee-ettevõtjaks või olema projektiga hõlmatud veemajandustaristu omanik.
• Atmosfääriõhu kaitse programmist saavad toetust taotleda kohalikud omavalitsused, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused, MTÜ-d, SA-d ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Toetust saavat taotleda ka korteriühistud.
• Keskkonnateadlikkuse programmis saavad õppekäikude või praktikumilaagri korraldamiseks lihtsustatud korras taotleda toetust üldhariduskoolid (lasteaiad) või koolipidajad.

Omame pikaajalist kogemust keskkonnateemaliste projektide koostamisel – viimati sai meie meeskond KIKist toetust järgnevatele projektidele:

– Tarbus Kinnisvara OÜ Rakvere kompleksi soojavarustuse üleviimine taastuvkütusele 39 336 eur, energeetika alamprogramm
– OÜ Pariisi Erihoolduskeskus katlamaja üleviimine pelletiküttele 38 987 eur, energeetika alamprogramm
– Puusöe peenfraktsiooni briketeerimisliini rajamine 100 000 eur, Barbetec OÜ (meede “Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine”)
– Olgina aleviku Tiigi ja Metsa tn vee- ja kanalisatsioonivõrkude ning reoveepumpla rajamine 481 351 eur, KA Vaiko AS
– Sinimäe kanalisatsioonivõrgu rajamine 225 762 eur, KA Vaiko AS
– Reoveekanalisatsiooni renoveerimine Balti Laevaremonditehase territooriumil 313 185 eur, AS ELME
– AS BLRT Grupp Balti Laevaremonditehase veepuhastusseadme ehitus 194 474 eur, AS ELME

Lisainfo:
Toetuse aluseks oleva keskkonnaministri määruse, finantseerimise korra ja muu taotlejale vajaliku info leiab KIKi kodulehelt – https://kik.ee/et/toetatavad-tegevused.

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie poole, aitame Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta – võta ühendust!

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 50 15 476 või kik@projektid.ee