Vooluveekogude seisundi parandamine

Alates 19. juulist saavad paisude omanikud Keskkonnainvesteeringute Keskusest taotleda toetust vooluveekogude seisundi parandamiseks ja veeseadusest tulenevate nõuete täitmiseks. EL Ühtekuuluvusfondist rahastatava taotlusvooru eelarveks on 50 miljonit Eesti krooni ning taotluste esitamise tähtajaks 25. oktoober.
Alanud taotlusvoorus saab toetust taotleda kalapääsude rekonstrueerimiseks ja rajamiseks olemasolevale paisule, määrusesnimetatud jõgede lõhelaste kudemiselupaikade taastamiseks, kalade rännet soodustavate truupide rekonstrueerimiseks ning rännet takistavate paisude või paisuvarede likvideerimiseks, määruses nimetatud sootide avamiseks ja endiste jõesängide taastamiseks, koprapaisude likvideerimiseks, kaldapuistu mosaiiksuse kujundamiseks, jõkke varisenud voolutõkete eemaldamiseks. Juhul kui projekti tulemusena mõjutatakse looduslikku veekogu, mille seisund on hetkel halb, toetatakse ka olemasolevale maaparandussüsteemi eesvoolule või ühiseesvoolule settebasseinide ja lodude rajamist.
Toetust antakse tööde tegemiseks vooluveekogul, mille valgala on suurem kui 25 km2, valgala suurust saab kontrollida keskkonnaregistri andmebaasist läbi www.keskkonnainfo.ee.
Toetuse saajateks võivad olla avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kohalikud omavalitsused, riigiasutused, äriühingud ja mittetulundusühingud. Eraisikud saavad toetust taotleda vaid läbi eelpool toodud toetuse saajate.Toetuse määr võib maksimaalselt moodustada kuni 100% abikõlblikest kuludest, välja arvatud ettevõtetele,  kelle toetuse määr oleneb ettevõtte suurusest ning plaanitavast tegevusest. Ettevõtete toetuse määr jääb vahemikku 35 – 55%.

Projektiekspert OÜ aitab taotlusi koostada. Hinnapäringu projekti kirjutamise kohta saate teha siin: www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt, idee sobivust konkursile saate TASUTA testida siin: www.projektid.ee/idee. Võtke ühendust meie kliendihaldur/projektispetsialistiga Tanel Käbin 626 3236, kliendihaldur@projektid.ee.

Viimati sai meie meeskond KIKist toetust järgnevatele projektidele:

Sinimäe kanalisatsioonivõrgu rajamine 3 532 412 kr, KA Vaiko AS
Reoveekanalisatsiooni renoveerimine Balti Laevaremonditehase territooriumil 4 900 285 kr, AS ELME
AS BLRT Grupp Balti Laevaremonditehase veepuhastusseadme ehitus 3 042 850 kr, AS ELME