Avanes KIKi Vooluveekogude seisundi parandamise kolmas taotlusvoor

Toetust saab taotleda kalapääsude rekonstrueerimiseks ja rajamiseks olemasolevale paisule, määruses nimetatud jõgede lõhelaste kudemiselupaikade taastamiseks, kalade rännet soodustavate truupide rekonstrueerimiseks ning rännet takistavate paisude või paisuvarede likvideerimiseks, määruses nimetatud jõgedel sootide avamiseks ja endiste jõesängide taastamiseks, koprapaisude likvideerimiseks, kaldapuistu mosaiiksuse kujundamiseks, jõkke varisenud voolutõkete eemaldamiseks. Juhul kui projekti tulemusena mõjutatakse looduslikku veekogu, mille seisund on hetkel halb, toetatakse ka olemasolevale maaparandussüsteemi eesvoolule või ühiseesvoolule settebasseinide ja lodude rajamist. Toetust antakse tööde tegemiseks vooluveekogul, mille valgala on suurem kui 25 km2 või mis on nimetatud keskkonnaministri 15. juuni 2004. a määruses nr 73 “Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu”.

Toetuse saajateks võivad olla avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kohalikud omavalitsused, riigiasutused, äriühingud ja mittetulundusühingud. Toetuse määr võib maksimaalselt moodustada kuni 100% abikõlblikest kuludest, välja arvatud ettevõtetele, kellele kohaldatakse riigiabi andmise reegleid.

Taotlus tuleb esitada 12. märtsiks 2012.
Lisainformatsioon aadressil http://kik.ee/et/taotlejale/avatud-voorud.html .