Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetus

Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetamist kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
Meetme eelarve SF rahastamisperioodil 2007-2013 on 2 miljonit eurot.

Taotluste esitamise tähtpäev on 31. oktoober 2014.

Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetuse eesmärgiks on Eesti kui mereturismi sihtkoha rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine harrastusmeresõitjatele suunatud väikesadamate võrgustiku arendamise kaudu, mille abil luuakse reisimotivatsioon Eesti külastamiseks ja külastusaja pikenemiseks.

Meetme raames toetatakse harrastusmeresõitjatele suunatud väikesadamate võrgustiku väljaarendamiseks vajalikke järgmiseid tegevusi:

sadama hüdrotehniliste rajatiste ehitamine ja laevasõiduteede märgistamine;
sildumisrajatiste väljaehitamine (näiteks kaid ja ujuvkaid);
väikelaevade teenindamiseks vajalike sadamarajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine;
akvatooriumi ja sadama sissesõidutee süvendustööde teostamine;
sadama territooriumi väljaarendamine;
meresõiduohutuse, keskkonnakaitse ja turvalisuse nõuete tagamine sadamas;
sadama jätkusuutlikule arengule kaasa aitavate lisateenuste väljaarendamine (toitlustus, veevarustus, kütuse müük ja sarnased lisateenused).

Toetust saab taotleda sadamaseaduse tähenduses Eesti sadamaregistrisse sadama pidajana kantud kohaliku omavalitsuse üksus, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus, sihtasutus, mittetulundusühing ning avalik- ja eraõiguslik juriidiline isik, kelle arendatav sadam on meresadam, mis on kantud Eesti sadamaregistrisse.

http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/turism/vaikesadamate-vorgustiku-valjaarendamise-toetus/uldist

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie äriplaani spetsialistide poole, kes aitavad Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.