Tuuleenergia taotlusvoorust saab taotleda toetust investeeringute jaoks

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kuulutab välja taotlusvooru tuult energiaallikana kasutava elektritootja investeeringute toetamiseks

Toetuse andmise eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside emissioone Eestis tuulest elektri tootmise osakaalu suurendamise kaudu. Lisaks aitavad toetatud projektid kaasa
1) fossiilsete kütuste kasutamise vähendamisele;
2) põlevkivist elektri tootmisel tekkivate negatiivsete keskkonnamõjude vähendamisele, mis praegu katab üle 90% Eesti elektritarbimisest;
3) innovatiivsete tehniliste lahenduste ja Eestis puuduvate uute tehnoloogiate rakendamisele;
4) Eesti tuuleenergia sektoris sisenemispiirangute kahandamisele;
5) avalikkuse teadlikkuse tõusule taastuvenergia allikate tähtsusest ja positiivsetest külgedest.

Toetatavad tegevused

alginvesteeringud tootmisseadmetesse, mis kasutavad tuult energiaallikana ning mis vastavad elektrituruseaduse ja võrgueeskirja nõuetele.

Toetust saavad taotleda elektrituruseaduse mõistes tuulest elektrit tootvad ettevõtted. Taotlemise hindamisel arvestatakse rajatava tootmisvõimsuse suurust, projekti valmidust ja taotleja varasemat kogemust sarnaste projektide arendamisel.

NB! Toetuse saajad ei saa projekti raames rajatud käitisega toodetud elektrile elektrituru seaduse alusel ette nähtud taastuvenergia dotatsiooni.

Projekti minimaalne toetuse suurus on 50 miljonit  krooni.  Projekti maksimaalne toetuse suurus on 313 miljonit  krooni. Omafinantseeringu määr oleneb taotletava summa ja taotleja suurusest.

Taotluse esitamise tähtaeg on 11. jaanuar 2011.

Lisainformatsioon https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13364729