Tulekul loomemajanduse tugistruktuuride toetus

EAS avab 15. septembril loomemajanduse tugistruktuuride toetuse esimese taotlusvooru. Uus toetusprogramm loob võimalused loomeinkubaatorite ning piirkondlike ja valdkondlike arenduskeskuste toetamiseks kogumahus 98 miljonit krooni.

„Toetuse abil saab luua ning arendada loomeinkubaatoreid ja arenduskeskusi ning nende poolt pakutavaid teenuseid,” ütles Georg Poslawski, EASi loomemajanduse programmi koordinaator. „Need tugistruktuurid saavad võimaldada ligipääsu infole ja seadmetele, mida iga ettevõtja üksikult endale lubada ei suudaks või ei oskaks. Nii saab olema lihtsam loomeettevõtjana alustada, ettevõtjatel end täiendada ja oma ettevõtet arendada. Areneb ka muude sektorite oskus ja valmidus koostööks loomeinimestega,” selgitas Poslawski.

Esimese taotlusvooru kohustuslik eelnõustamise etapp kestab kuni 1. novembrini. Hiljemalt selleks ajaks on EASi oodatud vormikohane projektikirjeldus, millele EAS annab kirjalikku tagasisidet ja teeb ettepanekuid projekti arendamiseks. Vorm saab kättesaadavaks EASi veebilehel taotlusvooru avamise päeval. Taotluste esitamise tähtpäevaks on 1. detsember 2009.

Taotlejal peab olema põhjalik äriplaan ja sisukas strateegia tegutsemiseks loomeinkubaatori või arenduskeskusena. Toetatakse investeeringuid põhivarasse – kuni 15 miljonit krooni – ning investeeringuid teenuste pakkumisse – kuni 3 miljonit krooni. Omafinantseeringu määr ulatub 0-60 protsendini sõltuvalt toetusesaaja suurusest, tegutsemise juriidilisest vormist ning tegutsemispiirkonnast.

Põhivara osas toetatakse investeeringuid loomeinkubaatorite ja arenduskeskuste tegevuskeskkonna arendamisse – ruumide renoveerimiseks ja nende kohandamiseks loometegevuse vajadustele vastavaks, kuid mitte uute hoonete rajamiseks.

Teenuste osas toetatakse inkubatsiooniteenuste osutamist ja arendamist, samuti konsultatsiooniteenuste osutamist loomeettevõtluse ergutamiseks ning loovuse aktiivsemaks kasutamiseks teistes ettevõtlusvaldkondades. Toetust saab taotleda ka koostööks ning kogemuste vahetamiseks kohalike ja välismaiste partneritega, samuti oma töötajate kompetentsi tõstmiseks.

Uut toetusprogrammi rahastab Euroopa Sotsiaalfond ning see valmis EASi, Kultuuriministeeriumi ning MKMi tihedas koostöös ligi aasta kestnud arutelude ja kooskõlastuste tulemusena, mille jooksul valmis ka kaks põhjalikku uuringut.

EASi poolt tellitud ja Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt läbi viidud uuring kaardistas Eesti loomemajanduse valdkonnad ning andis ülevaate Eesti loomemajanduse ülesehitusest ja mahust. Kultuuriministeeriumi tellimusel valmis Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi ja TLÜ Eesti Humanitaarinstituudi koostöös uuring Eesti loomemajanduse potentsiaalist ja vajalikest toetusmeetmetest. Uuringust selgusid peamised loomemajanduse arengu takistajad: tugisüsteemi puudulikkus, koostöö vähesus ja madal teadlikkus kõigi loomemajandusega seotud osapoolte seas – nii loomeinimeste endi, avaliku sektori kui ka tööstus- ja teenindussektori esindajate hulgas.

Samal päeval kui avaneb eelnõustamine ehk 15. septembril toimub kell 12.45-17.00 EASi Tallinna kontoris Lasnamäe 2 II korruse konverentsisaalis infopäev, kuhu on oodatud kõigi loomeinkubaatorite ja -arenduskeskuste esindajad. Päev annab ülevaate toetusprogrammist, selle rakendamise oodatavatest tulemustest ning teiste erialade arenduskeskuste parimatest praktikatest.

Lisainfo: EAS