PRIA avab meetme „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“.

PRIA avab toetusmeetme „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“.
Meetme eesmärgiks on aidata kaasa toodete töötlemise osakaalu suurendamisele ja töötlemise efektiivsuse tõstmisele, mis suurendaks toodete konkurentsivõimet nii siseturul kui ka välisturgudel. Taotleja võib teostada investeeringu maal ja linnas.
2014 – 2020 programmperioodiks kavandatud eelarve meetmele “Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” on 16,56 miljonit eurot.
Prognoositav taotlusvooru aeg: 28.11-02.12.2016.
Pöörame tähelepanu, et tegemist on prognoositava vooru ajaga ja see võib muutuda!
Nõuded taotleja kohta
Toetuse taotlejaks saavad olla:
keskmise suurusega ettevõtjad või suurettevõtjad.
Keskmise suurusega ettevõtjate kategooriasse kuuluvad ettevõtjad, kellel on vähem kui 250 töötajat ja kelle aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot. Antud määruse tähenduses loetakse suurettevõtjaks ettevõtjat, kellel oli taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal vähem kui 750 töötajat (koos partner ja sidusettevõtjatega) ja kelle müügitulu nimetatud majandusaastal oli väiksem kui 200 miljonit eurot.
Ettevõtjad, kelle põhitegevusalaks on äriregistri andmetel taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisa 16 „Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK)” kohaselt toiduainete tootmine (EMTAK-i jao C alajagu 10) või joogitootmine (EMTAK-i jao C alajagu 11), välja arvatud kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAK-i jao C alajagu 102).
Toetust võib taotleda järgmisele tegevusele:
Toetust võib taotleda Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks või nende toodete töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmiseks. Üksnes põllumajandustoodete turustamiseks toetust taotleda ei saa.
Toetatavad tegevused, toetuse määr ja summa
Investeeringuid saab teostada ehitistesse ja seadmetesse.
Kui investeeringuobjektiks on ehitis, peavad olema täidetud järgmised nõuded:
1) ehitise kohta peab olema ehitusluba või kohaliku omavalitsuse kirjalik nõuolek, kui see on nõutav ehitusseaduse kohaselt;
2) ehitis ja selle alune maa peab olema taotleja omandis või peab taotleja kasuks olema seatud hoonestusõigus vähemalt kolmeks aastaks arvates Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.
Seadme abikõlbliku kulu moodustab:
1) seadme ning selle paigaldamise ja seadistamise maksumus;
2) seadme kasutamiseks vajaliku tarkvara ja infotehnoloogilise seadme ning selle paigaldamise ja seadistamise maksumus.
Toetuse määr ja suurus
Toetust antakse keskmise suurusega ettevõtjale kuni 35 protsenti ja suurettevõtjale kuni 25 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.
Toetuse minimaalne suurus ühe taotluse kohta on 100 000 eurot ja toetuse maksimaalne suurus kogu arengukava programmiperioodi jooksul on kaks miljonit eurot ühe taotleja kohta.
Vajadusel aitame koostada taotluse dokumentide koostamisega ja abistame taotlustoimingutes.
Kontaktisik
Triin Luksepp,
pria@projektid.ee,
53 037 453