Tööstusettevõtja nõustamise toetus

Tööstusettevõtja nõustamise toetust saab taotleda “Teadmiste ja oskuste arendamise programmi” raames, mida kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.

Toetuse eesmärgiks on Eesti ettevõtjate konkurentsivõime ja kasvupotentsiaali suurendamine ettevõtjate, ettevõtete juhtide ja töötajate juhtimis- ja tööalaste teadmiste ning oskuste arendamise kaudu.

Tootmiskorralduse parendusprojekt
Tootmiskorralduse parendusprojektile toetuse taotlemise eeltingimuseks on tootmiskorralduse diagnostika raporti olemasolu.
• Eesmärgiks on ettevõttele professionaalse toe pakkumine tootlikkust suurendavate projektide elluviimisel
• Tootmiskorralduse parendusprojektil on konkreetsed ja mõõdetavad eesmärgid
• Tegemata investeeringuid põhivarasse on võimalik olulisel määral tõsta tootlikkust
• Suureneb töötajate motivatsioon ja rahulolu
Taotlejaks võib olla Eestis äriregistrisse kantud äriühing, kelle projekt kuulub EMTAK 2008 jaos C «Töötlev tööstus» märgitud tegevusvaldkondadesse
Toetust saab taotleda professionaalse konsultandi kaasamiseks kuni 12 kuud kestva tootmise efektiivsuse suurendamisele ja tootlikkuse tõstmisele suunatud projekti läbiviimisel.
Taotletava toetuse miinimumsumma on 1 600 eurot projekti kohta (projekti kogumaksumuse miinimumsumma on seega 3 200 eurot). Finantseeritakse kuni 50% tehtud abikõlblikest kuludest, kuid mitte rohkem kui 5 000 eurot ühe projekti kohta. Parendusprojektide arv ühe ettevõtte kohta ei ole piiratud eeldusel, et üks projekt on enne järgmise algust edukalt lõppenud.

Lisainfo:

http://www.eas.ee/index.php/ettevotjale/ettevotte-arendamine/toeoestusettevotja-noustamise-toetus/ueldist

Teadmiste ja oskuste arendamise toetuse taotluse koostasime äsja Eesti Soojuspumba Liidule, kes sai projekti elluviimiseks 5000 eurot toetust EASist.

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Tanel Käbini poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.