Eelinfo: Käesoleva aasta maikuus on võimalik taotleda Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendeid meetme 1.3.3 „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” abil

Edastame Sotsiaalministeeriumi EELINFO

INFOKIRI

Käesoleva aasta maikuus on võimalik taotleda Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendeid meetme 1.3.3 „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed” abil lapsehoiu-, tugiisiku- ja isikliku abistaja teenuse osutamiseks. Taotleda võivad nii kohalikud omavalitsused, MTÜ-d kui ka ettevõtjad.

Toetuse andmise eesmärk on aidata sotsiaalteenuste abil tööle neid inimesi, kes tegelevad pereliikme hooldamisega ning kellel ei ole olnud võimalust seda sotsiaalteenuse abil korraldada. Samuti on toetuse andmise eesmärgiks aidata tööle neid inimesi, kes isiklikult vajaksid tööle asumiseks sotsiaalteenuse abi.

Taotlusvoor kuulutatakse välja mai alguses, kuid projektiplaane võiks tegema hakata juba praegu. Projekti koostamisel ja tegevuste planeerimisel peab kindlasti tähelepanu pöörama tegevustele, mis aitavad leida sobivat sihtgruppi ning nendele tegevustele, mis samaaegselt sotsiaalteenuse osutamisega toetavad projekti kaasatud inimeste töölesaamist. Näiteks koostöö Töötukassaga vms.

Eestis on palju omavalitsusi, kus lapsehoiu-, isikliku abistaja ja tugiisikuteenus ei ole kättesaadavad. ESF vahendite taotlemine annab hea võimaluse oma piirkonna teenuste arendamiseks või antud teenuste esmakordseks pakkumiseks. Samuti on antud rahastamise suureks eeliseks see, et tegevusi on võimalik planeerida kolmeks aastaks korraga. Kohalikud omavalitsused saaksid toetust kasutada näiteks nende inimeste abistamiseks, kes on praegu hooldamise tõttu kodused ja saavad hooldajatoetust. Samuti on võimalik abistada inimesi, kes vajavad personaalset abi tugiisiku või isikliku abistaja näol. Kuna täpsemad taotlemise tingimused ei ole veel välja kuulutatud, siis saaks ettevalmistavate tegevustena hinnata antud teenuste vajalikkust piirkonnas töötamise soodustamiseks ning oma personali suurendamise võimalusi ning tööjaotust planeeritavas projektis.

Täpsemat teavet taotlusvooru tingimuste kohta saab SA Innovest www.innove.ee mais, kohe peale taotlusvooru väljakuulutamist. Sellel kodulehel saate end ka SA Innove uudiskirjade saajaks registreerida ning siis saate ka edaspidi kasulikku teavet. Enne taotlusvooru korraldab SA Innove ka taotlusvooru tingimuste tutvustamiseks infopäevad.

Lugupidamisega

Merle Tomberg

Sotsiaalministeeriumi
hoolekande osakonna
peaspetsialist
62 69 218
10.märts 2011


Kuigi tegu on eelinfoga, on optimaalne aeg ettevalmistusi projektiks tegema hakata.

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Tanel Käbini poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.

SA Innove on toetanud mitmeid Projektieksperdi meeskonna poolt koostatud projekte:

• Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi Karjäärikeskuse loomine
• Tallinna Heleni Kooli (end. Kurtide Kool) kutseõppe projekt
• Maidla valla noortekeskuse väljakujundamine – hoonete renoveerimine ja sisustamine ning ümbruse korrastamine
• Ämmuste Kooli võimla ehitamine
• Ahtme Kooli õpilaskodu renoveerimine
• Ahtme Kooli õppehoone renoveerimine
• Loovkunsti Ühendus MTÜ – Nõustamiskeskused tööturu riskigruppidele
• Eesti Evangeelne Luterlik Kirik – Tööturu riskigrupi toetusprojekt
• SA Maarja Küla – Tööturu riskigrupi toetusgrupp