Konkurss kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamiseks

Prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetme 1.3.1 “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” teine taotlusvoor on avatud 2. novembrist kuni 30. novembrini 2009.

Vastavasisuline teave on Innove kodulehel.

Meetme raames toetatavad tegevused on:

 1. pikaajaliste töötute (sh heitunute) tööturule sisenemist ja töötamist toetavate meetmete arendamine ja rakendamine;
 2. puuetega inimeste tööturul püsimist, tööturule sisenemist ja töötamist toetavate meetmete arendamine ja rakendamine;
 3. vanemaealiste (50–74-aastased) tööturul püsimist, tööturule sisenemist ja töötamist toetavate meetmete arendamine ja rakendamine;
 4. töötute noorte (16–24-aastased) tööturule sisenemist ja töötamist toetavate meetmete arendamine ja rakendamine;
 5. mittetöötavate hoolduskoormusega inimeste tööturule sisenemist ja töötamist toetavate meetmete arendamine ja rakendamine;
 6. eesti keelt mittevaldavate inimeste tööturule sisenemist ja töötamist toetavate meetmete arendamine ja rakendamine;
 7. vähemalt viimased 18 kuud lapsehoolduspuhkusel viibinud vanema tööturule sisenemist toetavad tegevused;
 8. lühiajaliste töötute tööturule naasmist toetavate meetmete arendamine ja rakendamine;
 9. mittetöötavate Eestisse naasnud ja sisserännanud inimeste tööturule sisenemist ja töötamist toetavate meetmete arendamine ja rakendamine;
 10. prostitutsiooni kaasatute ja inimkaubanduse ohvrite tööturule sisenemist ja töötamist toetavate meetmete arendamine ja rakendamine;
 11. inimeste, kelle sõltuvusprobleem on takistuseks tööturul osalemisel, tööturule sisenemist ja töötamist toetavate meetmete arendamine ja rakendamine;
 12. vanglast vabanevate ja vanglast vabanenute tööturule sisenemist ja töötamist toetavate meetmete arendamine ja rakendamine;
 13. kaitstud ja toetatud töö võimaluste loomine, arendamine ja rakendamine.

Toetust saavad taotleda juriidilised isikud, FIE-d, valitsusasutused või selle hallatavad riigiasutused, KOV-id.

Toetust antakse projektile abikõlblike kogukuludega vähemalt 300 000 Eesti krooni. Maksimaalselt antakse toetust ühele projektile 10 000 000 Eesti krooni. Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti abikõlblikest kuludest.

NB! Abikõlblikud on ka projektitaotluse ettevalmistamisega seotud kulud sh projekti taotluse koostamine.

* * *

Projektiekspert OÜ aitab taotlusi koostada. Hinnapäringu projekti kirjutamise kohta saate teha siin: www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt, idee sobivust konkursile saate TASUTA testida siin: www.projektid.ee/idee.