Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetus

PRIA kuulutas välja konkursi toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse taotlemiseks.

Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandussektori konkurentsivõime parandamist läbi kõrgema kvaliteedi ning suurema turujõuga toodete turustamise edendamise.

Toetuse spetsiifilised eesmärgid on

  • põllumajandustootjate konkurentsivõime parandamine läbi toidukvaliteedikavade raames toodetud toodete turustamise edendamise;
  • tarbijate teadlikkuse tõstmine;
  • kõrgema ja stabiilsema kvaliteediga toodete turule toomine.

Taotlusi võetakse vastu 8.novembrist kuni 12.novembrini 2010. a PRIA keskuses.

Toetuse taotlejaks võib olla  tunnustatud tootjarühm.
Tootjarühma tunnustamine on menetlus, mille käigus määratakse põllumajandustooted ja nende tootmisviisid, mille kohta tootjarühm tunnustatakse (Tootjarühma tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord Põllumajandusministri 11. märtsi 2010. a määrus nr 25).
Tootjarühm saab taotleda tunnustamist põllumajandustoote ja tootmisviisi kohta. Tootjarühma tunnustamise otsuse teeb PRIA.

Toetatavad tegevused:
Toetust võib taotleda järgmiste tegevuste kohta, mis viiakse ellu Euroopa Liidu siseturul:
1. näituse ja messi korraldamine
2. näitusel ja messil osalemine
3. teavitustegevuse korraldamine
Kavandatav tegevus, mille elluviimiseks toetust taotletakse, võib sisaldada nii üht kui ka mitut eelnimetatud tegevust.

Toetuse määr ja suurus:
Toetust antakse kuni 70% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta taotluse esitamise tähtajal on 3 000 000 krooni (191 734,95 eurot).

Kogu info toetuse taotlemise kohta on kättesaada PRIA kodulehelt.