Toetatakse energiatehnoloogia teadus- ja arendustegevust

SA Archimedes korraldab konkursi, mille üldeesmärk on teadus- ja arendusasutuste konkurentsivõime edenemist ja strateegiliste eesmärkide täitmist soodustava energiatehnoloogiaalase teadus- ja arendustegevuse toetamine. teadusarendus projektid

Toetuse andmise alaeesmärgiks on toetada projekte, mis:
1. loovad rahvusvaheliselt kõrge kvaliteediga energiatehnoloogiaalaste teadusuuringute läbiviimiseks vajaliku uurimiskeskkonna ja tagavad teadusuuringute stabiilselt kõrge kvaliteedi;
2. soodustavad koostööd erinevate asutuste spetsialistide vahel, uute tippspetsialistide koolitamist ning teadlaste mobiilsust energiatehnoloogiate valdkonnas;
3. loovad eeldused Eesti teadus- ja arendusasutuste osalemiseks rahvusvahelises energeetika alase koostöös vastavalt Eesti huvidele ja Euroopa Liidu teaduspoliitikale;
4. soodustavad koostööd riigi ja avalik-õiguslike teadus- ja arendusasutuste äriühingute vahel, mille tulemuseks on uute ideede ja teadmiste kasutamine ja uudsete lahenduste rakendamine;
5. tagavad oma tegevuste jätkusuutlikkuse ja on toetuse lõppemisel võimelised jätkama energeetikaalaseid teadusuuringuid.

Alameetme raames võivad toetust taotleda Eesti riigiasutusest või eraõiguslikust või avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendusasutused, samuti riigi sihtasutused, mille tegevuseks on Eesti teadlaskonna esindamine Euroopa Teadusfondis ning teistes rahvusvahelistes teadusorganisatsioonides ning rahvusvaheliste teadusalaste lepingute sõlmimine, lepingute täitmise korraldamine ning nende raames täidetavate teadusprojektide finantseerimine.

Taotleja võib projekti elluviimisesse kaasata partnereid: teisi teadus- ja arendusasutusi, rakenduskõrgkoole, äriühinguid ning mittetulundusühinguid ja sihtasutusi, kes tegutsevad energiatehnoloogia valdkonnas.

Esimese taotlusvooru teemad:
1. Päikeseenergeetika.
2. Kütuseelemendid, elektrolüüserid ja superkondensaatorid.
3. Teise põlvkonna biokütuste tootmistehnoloogia.
4. Tuuleenergia balansseerimise ja elektrienergia salvestamise tehnoloogiad.
5. Biomassi ja biolagunevate jäätmete töötlemisel põhinevad energiatehnoloogiad.
6. Elektriülekande ja jaotusvõrkude arendamine ning energiasüsteemi optimeerimine.
7. Põlevkivitehnoloogia arendussuundade alusuuringud.

Alameetme raames toetatakse järgmisi tegevusi:
1. Alusuuringud
2. Rakendusuuringud
3. Infrastruktuuri ülesehitamine ja arendamine
4. Osalemine rahvusvahelistes energeetika programmides

Taotlemise tähtajaks on 2. august 2010.

Ühe projekti kohta taotletav toetuse summa võib olla minimaalselt 1 miljon ja maksimaalselt 20 miljonit krooni. Omafinantseeringu määr jääb vahemikku 5-50% olenevalt taotlejast ja tegevusest.

Lähem info:
http://str.archimedes.ee/et/struktuurifondid/Taotlejale/Energiatehnoloogia
http://str.archimedes.ee/et/struktuurifondid/Uudised&nID=91