Avanes taotlusvoor Tervist edendavad sotsiaalkampaaniad ja koolitused

Taotlusvoorul on kaks alasuunda:

a) Alasuund „Sotsiaalkampaaniad tervisliku elustiili edendamiseks”

Projektide elluviimise tulemusena on tõusnud teadlikkus tervislikest eluviisidest elanikkonna, sh eriti noorte seas, keskendudes sõltuvusainete tarvitamise ennetamisele ning soodustades käitumisharjumuste muutust, mis parandab indiviidi heaolu ja vähendab riskikäitumist.

b) Alasuund „Tervisealased koolitused mitte tervise sektori spetsialistidele”

Projektide elluviimise tulemusena on tõusnud tervisealane teadlikkus mitte-tervise sektori spetsialistide hulgas kohalikes omavalitsustes ja maavalitsustes, sh on paranenud teadmised tervise ja vaimse tervise sotsiaalsetest ja keskkonnaalastest teguritest ning on paranenud oskused arvestada otsuste langetamisel erinevate tervist mõjutavate teguritega. Samuti on paranenud teadmised ja oskused sõltuvusainete tarvitamise ennetamiseks ja tervislike eluviiside edendamiseks kohalikes omavalitsustes ja maakondades, pöörates tähelepanu just noortele.
Üks taotlus võib sisaldada ainult ühe alasuuna tegevusi.

Taotlusvoor on avatud kuni 20. veebruarini 2014. Taotlusvooru toetuse kogusumma on 870 000 eurot, maksimaalne summa ühele projektile on 330 000 EUR (sotsiaalkampaaniad) või 200 000 EUR (koolitused ja juhendid), minimaalne 170 000 EUR. Toetuse maksimaalne määr on 90% abikõlblikest kuludest valitsusvälistele organisatsioonidele ja 85% kõikidele teistele taotlejatele.

Toetatavad tegevused

Alasuuna „Sotsiaalkampaaniad tervisliku elustiili edendamiseks” all toetatakse sotsiaalkampaania elluviimist, sh on toetatav info edastamine sõltuvusainetest ja elustiili valikutest, erinevate turunduse strateegiate ja meediakanalite kasutamine, et aidata kaasa sõnumi edasiviimisele nii ühiskonnas tervikuna kui ka oluliste sihtgruppide hulgas.

Alasuuna „Tervisealased koolitused mitte tervise sektori spetsialistidele” toetatavad tegevused on:
a) koolitus-tsüklite läbiviimine teadlikkuse tõstmiseks tervisliku elukeskkonna loomisest ja igas poliitikas tervisemõjudega arvestamisest
b) juhendite väljatöötamine kohalikele omavalitustele sõltuvusainete tarvitamise ennetamiseks ja tervisliku elustiili edendamiseks keskendudes noortele.

Toetust saavad taotleda nii valitsusvälised organisatsioonid kui ka
teadus- ja arendusasutused. Kohalikud omavalitsused on oodatud osalema
partnerina.

Lisainfo taotlusvooru kohta on leitav siin: http://www.sm.ee/norra-programmi-uldleht/rahvatervise-programm/avatud-taotlusvoorud.html

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.