Toetus tööstusettevõtetele tehnoloogiainvesteeringute jaoks

EAS avas 8. veebruaril taas tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringu toetuse taotluste vastuvõtu.

Toetust saab taotleda tööstusvaldkonna alase investeeringuprojekti elluviimiseks: masinate ja seadmete soetamiseks ning nende kasutuselevõtuks vajaliku immateriaalse vara hankimiseks.

Toetust saavad taotleda suure mõjuga investor, allhankija ja tootmist alustav või tegutsev ettevõtja, kes planeerivad vähemalt ühte järgmistest tegevustest:
* olemasoleva tööstusettevõtte laiendamist;
* toodangu mitmekesistamist uute toodetega;
* kogu tootmisprotsessi täielikku ümberkorraldamist.

Suure mõjuga investor on Eestis registreeritud tööstusettevõte, kelle kavandatav investeering materiaalsesse või immateriaalsesse varasse on enam kui 100 miljonit krooni või kelle loodavate töökohtade arv on abikõlblikkuse perioodil 100 või rohkem.

Allhankija on Eestis tegutsev tööstusettevõtja, kellel on kavandatav alltöövõtuleping suure mõjuga investori või Eesti töötleva tööstuse suurettevõtjaga, kelle käibest üle 60% moodustab eksport.

Tootmist alustavad või tegutsevad ettevõtted on Eesti äriregistrisse kantud ettevõtjast äriühingud, kelle projekt on EMTAK 2008 jaos C “Töötlev tööstus” märgitud tegevusvaldkondades. Erinevus kahe eelmise tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringu toetuse vooruga seisneb selles, et eelnevates taotlusvoorudes said toetust üksnes ettevõtted, kelle põhitegevusala kuulus EMTAK 2008 jakku C, siis praegu avatud taotlusvoorus saavad toetust ettevõtted, kelle projekt kuulub EMTAK 2008 jakku C.

Tööstusettevõtete tehnoloogiainvesteeringute toetuse eesmärgiks on soodustada investeeringuid, mis aitavad kasvatada tööstusettevõtete tootlikkust ja ekspordipotentsiaali, toodete lisandväärtust, leida uusi turustusvõimalusi ja luua suurema lisandväärtusega töökohti.

Lisandväärtus:  (kasum + amortisatsioon + palgakulu)/töötajate arv.

Lisandväärtus on näitaja, mis võimaldab hinnata ettevõtete tootlikkust. Eesti ettevõtete nõrk külg on just madal tootlikkus. Eesti ettevõtete loodav lisandväärtus on keskmiselt alla 20 000 euro, Euroopas on ettevõtete lisandväärtus keskmiselt 50 000 eurot.

Kolmanda taotlusvooru eelarve on 228,8 miljonit krooni ja taotlused on oodatud hiljemalt 30. aprilliks 2010. Jooksvalt avatud suure mõjuga investori ja allhankija toetuse konkursi eelarve on kokku 100 miljonit krooni.

Toetuse suurus on sõltuvalt taotleja tüübist 20-40% projekti kogumaksumusest. Projekti maksimaalne pikkus võib olla 12 kuud. Suure mõjuga investori puhul on projekti maksimaalseks kestvuseks 24 kuud.

Ettevõtted, kellel on taotlemise hetkeks pooleliolevaid EASi tööstusettevõtte tehnoloogiainvesteeringu projekte, III taotlusvoorus  kandideerida ei saa.

Tehnoloogiainvesteeringute toetus on abiks olnud ligi 110 tööstusettevõtte investeeringute tegemisel kokku 580 miljoni krooniga.

Lisainfo: EAS

****

Projektiekspert on koostanud mitmeid edukaid projekte eelnevas kahes taotlusvoorus. Hinnapäringu projekti kirjutamise kohta saate teha siin: www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt, idee sobivust konkursile saate TASUTA testida siin: www.projektid.ee/idee.