Teaduse infrastruktuuri kaasajastamine

Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamise alameetme Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teine taotlusvoor avati 1. septembril.

Toetuse andmise üldeesmärgiks on teadus- ja arendusasutuste konkurentsivõime edenemist ja strateegiliste eesmärkide täitmist toetava teadustöö läbiviimisega seotud infrastruktuuri kaasajastamine. Meetme raames toetatakse väikesemahulise teadusaparatuuri, instrumentide ja seadmete ning erialaspetsiifilise tarkvara ja andmebaaside ostmist ja kaasajastamist.

Toetuse maksimaalne määr taotluse kohta on 95% abikõlblike kulude kogumaksumusest. Ühe projekti kohta taotletav toetus võib olla minimaalselt 100 000 ja maksimaalselt 1 000 000 krooni.

Taotluste vastuvõtt lõpetatakse 10. oktoobril 2010. Taotlused saab esitada elektrooniliselt Eesti Teadusinfosüsteemi keskkonnas koos sihtfinantseeritavate teadusteemade taotlusega.

Taotlusvoorust toetatavate projektide abikõlblikkuse perioodi algus on 1.01.2011 ning selle lõpp on määratud teadusteema, mille juurde ta kuulub, sihtfinantseerimise perioodi lõpuga, kuid ei saa olla hilisem kui 31.12.2012.

Allikas Archimedes