Tartumaa Arendusseltsis on avatud Leader toetuse taotlusvoorud

Projektitaotlusi võetakse vastu kuni 15. oktoobrini 2013 (k.a.) Euroopa Liidu LEADER meetme raames ettevõtluse, kogukondade ja noorte meetmesse.

ETTEVÕTLUSE MEETME eesmärk on tõsta mikro- ja väikeettevõtete majanduslikku elujõulisust ja konkurentsivõimet. Taotlust saavad esitada äriühingud, MTÜd ning SAd (kohaturundusprojektide puhul ka KOV). Ettevõtluse meetmes on projektitoetuse määr kuni 60% ning omafinantseering 40%.
Ettevõtluse meede jaguneb järgmisteks suundadeks:

1. Kohaliku loodus-, kultuuri- ja oskusressursi väärindamine – toetussumma kuni 32 000 eurot.
Selle tegevuse kaudu soovitakse investeerida ettevõtlusprojektidesse, mis kasutavad nutikalt ning looduslikku ja sotsiaalset keskkonda säästvalt ära kohalikku loodus-, kultuuri – ja oskusressurssi. Toetus ühis- ja kohaturunduseks ning klastrite käivitamiseks – toetussumma kuni 13 000 eurot.

2. Uuenduslike toodete ja teenuste loomine – toetussumma kuni 64 000 EUR
Selle tegevusega tahetakse ellu kutsuda eriti uuenduslikke tooteid ja teenuseid, mis omaksid vähemalt üle-eestilist või koguni rahvusvahelist kõlapinda.
Ettevõtluse meetmes toetatakse ka investeeringuid ettevalmistavaid tegevusi (sh arendusdokumendid, äriplaan, tasuvusuuring, projekteerimis- ja planeerimistööd) mahus kuni 3500 EUR.

KOGUKONDADE MEETME eesmärk on tõsta kogukondade võimekust oma elukeskkonna kujundamisel.Taotlust saavad esitada MTÜ, SA, KOV ja äriühingud. Kogukondade meetmes on toetuse määr kuni 90%, omafinantseering kuni 10%. Äriühingutel ning kui MTÜ ja SA teevad selgelt ärilistel eesmärkidel põhinevat majandustegevust, on toetusmäär kuni 60%.
Infrastruktuuri investeeringu (elekter, vesi, kanalisatsioon, teed) korral antakse kõigile taotlejatele toetust kuni 60 % abikõlblike kulude maksumusest.

Kogukondade meede jaguneb järgmisteks suundadeks:
1. Kohaliku vajaduse baasil uute kogukonnateenuste käivitamine – toetussumma kuni 20 000 EUR. Toetatakse projekte, mis loovad uusi kohaliku kogukonna vajadusel põhinevaid kogukonnateenuseid.
2. Ühistegevusteks tingimuste loomine – toetussumma kuni 20 000 EUR. Tegevus on suunatud ühistegevuse parandamisele Tartumaa tegevuspiirkonna omavalitsustes ja kogukondades.
3. Kogukondadevaheliste koostöövõrgustike loomine ja tugevdamine – toetussumma kuni 10 000-20 000 EUR olenevalt projekti tüübist. Antud tegevus loob eeldusi ühe omavalitsuse piire ületavate kogukondadevaheliste koostöövõrgustike tekkeks ja arenguks.

NOORTE MEETME eesmärk on luua soodsad tingimused noorte algatusvõime ja ettevõtlikkuse kasvuks. Taotlust saavad esitada MTÜ, SA, KOV JA äriühingud. Toetuse määr on MTÜ, SA, KOV kuni 90%; äriühingud kuni 60%. Kui MTÜ ja SA teevad selgelt ärilistel eesmärkidel põhinevat majandustegevust, siis on maksimaalne toetusmäär 60%. Infrastruktuuri investeeringu (elekter, vesi, kanalisatsioon, teed) korral antakse kõigile taotlejatele toetust kuni 60 % abikõlblike kulude maksumusest.

Noorte meede jaguneb järgmisteks suundadeks:
1. Arenguvõimaluste ja tingimuste loomine noortele – toetussumma kuni 16 000 EUR. Eesmärgiks on tugevdada 7-26 aastaste noorte algatusvõimet, ettevõtlikkust ja juhtimisoskusi, luues noortele sobiva vaimse ja füüsilise keskkonna.
2. Noorte arengut toetavate võrgustike loomine ja arendamine toetussumma kuni 10 000-20 000 EUR olenevalt projekti tüübist. Eesmärgiks on ühendada jätkusuutlikul viisil noorteorganisatsioone, noorsootöötajaid, noorte liidreid ja/või juhendajaid luues noortele soodsamat tegevuskeskkonda.
Noorte meetmes toetatakse noorte osalusel investeeringuid ettevalmistavaid tegevusi kuni 6000 EUR ulatuses.

Täpsem info on leitav aadressil http://www.tas.ee/taotlejale/

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.