Tarkade otsuste fondi taotlusvoor avalikule teenistusele

Riigikantselei kuulutas avatuks inimressursside arendamise rakenduskava prioriteetse suuna “Suurem haldusvõimekus” Tarkade Otsuste Fondi IV taotlusvooru.

Toetust saab taotleda kahes valdkonnas:

1) Strateegilise juhtimissuutlikkuse tõstmine
Strateegilise juhtimissuutlikkuse arendamise raames toetatakse valitsusele olulisi arendusprojekte, mis aitavad tõsta poliitikate elluviimise võimekust, suurendada valitsusasutuste üldist analüüsisuutlikkust ja kaasamisvõimekust, arendada koostöövõrgustikke ja tugevdada nende koostööd valitsusasutustega ning parandada avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Toetatavad tegevused (abikõlblikud tegevused üldiselt):
*arendusprojekti eesmärkidega seotud analüüside ja küsitluste läbiviimisega seotud kulud;
*personalikulud, ekspertide ja projektijuhi tasustamine, nende transpordi ja majutusega seotud kulud;
*projekti tegevustele järgnevate arendustegevuste ja nendega seotud investeeringute ettevalmistamisega seotud kulud;
*metoodiliste juhendite ja koolitusmaterjalide väljatöötamisega seotud kulud;
*tõlketeenused;
*trükiteenused;
*seminaride, konverentside korraldamine (kuni 15% projekti eelarvest), millest toitlustamisega seotud kulud on kuni 300 kr päevas isiku kohta;
*seminaridel, konverentsidel osalemine kuni 2 inimesele korraga
*teavitamisega seotud kulud
*muud projekti elluviimiseks vajalikud kulud.

Võimalikud toetuse saajad (taotlejad):
*ministeeriumid ja ministeeriumide valitsemissala asutused,
*omavalitsusliidud (partneritena omavalitsused),
*tööturu osapoolte esindusorganisatsioonid,
*mittetulundusühingute esindusorganisatsioonid,
*riigi poolt asutatud sihtasutused,
*põhiseaduslikud institutsioonid.

Ühe projekti kohta rahastatakse kulusid kuni 4 000 000 krooni ulatuses.

2) Valdkondlike uuringute arendamine ja läbiviimine
Suurendada valitsuse strateegiliste dokumentide koostamise, uuendamise ja elluviimise teadmis- ja tõenduspõhisust.

Võimaldada ministeeriumidel ja valitsuse peamistel partnerorganisatsioonidel viia läbi riigi poliitika kujundamisel vajalikke valdkondlikke uuringuid ja analüüse ka sel juhul kui uuritav valdkond on seotud mitme ministeeriumi valitsemisala teemadega.

Toetatavad tegevused (põhimõtteliselt üldised abikõlblikud kulud):
* uuringute läbiviimisega seotud kulud
* personalikulud, sealhulgas eksptertide ja projektijuhtimisega seotud kulud ning nende transpordi ja majutusega seotud kulud
* trükiteenustega seotud kulud
* tõlketeenused
* teavitamisega seotud kulud
* muud projekti elluviimiseks vajalikud kulud

Võimalikud toetuse saajad:
* ministeeriumid,
* omavalitsusliidud,
* tööturu osapoolte esindusorganisatsioonid,
* mittetulundusühingute esindusorganisatsioonid.

Maksimaalne toetusemäär on 90%.
Ühe projekti kohta rahastatakse kulusid kuni 3 000 000 krooni ulatuses.

Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 15. märts 2010.
Lisainfo: avaliku teenistuse veeb

* * *

Projektiekspert OÜ aitab taotlusi koostada. Hinnapäringu projekti kirjutamise kohta saate teha siin: www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt, idee sobivust konkursile saate TASUTA testida siin: www.projektid.ee/idee.