Taotlusvoor soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks

17. mail  avab SA Innove  meetme 1.3.5 „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine” taotlusvooru.

Meetme raames toetatavad tegevused:

1. Kampaaniate, teavitus- või nõustamistegevuste või koolituste läbiviimine (v.a soolise võrdõiguslikkuse seaduse kommenteeritud väljaande koostamine ja avaldamine), mis aitavad kaasa ühe või mitme alljärgneva eesmärgi saavutamisele:

1) tõsta erinevate töö- ja haridusvaldkonna sihtgruppide teadlikkuse taset soolist võrdõiguslikkust puudutavate õigusaktide kohta;

2) tõsta töötajate ja tööandjate teadlikkust soolisest võrdõiguslikkusest tööelus;

3) vähendada soostereotüüpe ja nende negatiivset mõju töö- ja haridusvaldkonnas;

4) rakendada töö- ja haridusvaldkonnas soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise strateegiat.

2. Töö- või haridusvaldkonda käsitlevate soolise võrdõiguslikkuse alaste uurimuste (v.a soolise palgalõhe uuring ja soolise võrdõiguslikkuse monitooring) läbiviimine ja tutvustamine. Uurimused peavad toetama soolise võrdõiguslikkuse aspekti arvesse võtvate teadmistepõhiste poliitikate loomist ning nende abil peab olema võimalik täiendada Eesti õigusruumi või poliitikaid soolise võrdõiguslikkuse aspektist.

3. Teenuste osutamine (psühholoogiline, juriidiline ja sotsiaalnõustamine, koolitus, ajutine varjupaigateenus), mis parandavad haavatavate sihtgruppide ligipääsu tööturule või toetavad nende tööturule sisenemist või tööturul püsimist.

4. Tööandja soolise võrdõiguslikkuse olukorra väljaselgitamiseks ning parendamiseks analüüsi, konsultatsiooni, koolituse ja nõustamise läbiviimine ning parendamiseks vajalike tegevuste elluviimine.

Toetust võib taotleda juriidiline isik; füüsilisest isikust ettevõtja; kohalik omavalitsus; valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus, välja arvatud asutus, mis on prioriteetse suuna raames saanud toetust programmi elluviimiseks.

Taotlusvooru maht on 7 823 529 Eesti krooni. Toetuse maksimaalne määr on 95% projekti abikõlblikest kuludest, omafinantseeringu minimaalne määr on 5% projekti abikõlblikest kuludest. Toetust antakse ühele projektile minimaalselt 50 000 Eesti krooni ning maksimaalselt 1 000 000 Eesti krooni. Projekti kestus kuni 24 kuud.

Taotlusi võetakse vastu alates 17. maist.

– Tegevuste 1-3 puhul on taotluste esitamise tähtaeg 16. juuni 2010 kl 17.00.

– Tegevuse 4 kohta võib taotlusi esitada jooksvalt alates 17. maist kuni tegevuse eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid mitte hiljem kui 2012. aasta 30. juuniks.

 Taotlusdokumentatsioon ja lisainfo on leitav SA Innove koduleheküljelt http://www.innove.ee/struktuuritoetused/taotlusvoor