Toetus põllumajandusliku tegevusega alustavale noorele ettevõtjale

PRIA annab toetust noortele ettevõtjatele põllumajandusliku tootmise alustamiseks. Toetuse eesmärgiks on põlvkondade vahetusele kaasaaitamine ning tööhõivevõimaluste laiendamine põllumajandussektoris. Toetust saab taotleda põllumajandusliku tegevusega alustav füüsilisest isikust ettevõtja või ühe või mitme füüsilisest isikust osanikuga osaühing. Taotluse esitamise ajal peab füüsilisest … Continue reading

Konkurss kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamiseks

Prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetme 1.3.1 “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine” teine taotlusvoor on avatud 2. novembrist kuni 30. novembrini 2009. Vastavasisuline teave on Innove kodulehel. Meetme raames toetatavad tegevused on: pikaajaliste töötute (sh heitunute) tööturule sisenemist ja töötamist toetavate meetmete … Continue reading

Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed – avaneb meede 1.3.3

NB! Käesoleva vooru raames saab toetusi taotleda ainult tegevustele nr 2, 5, 6. Suurenenud on ka avatud vooru maht – selles voorus on võimalik toetust välja jagada kuni 25 000 000 krooni. Sotsiaalministeerium ja SA Innove kuulutavad 1. juulil 2009 … Continue reading