Teaduse infrastruktuuri kaasajastamine

Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamise alameetme Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teine taotlusvoor avati 1. septembril. Toetuse andmise üldeesmärgiks on teadus- ja arendusasutuste konkurentsivõime edenemist ja strateegiliste eesmärkide täitmist toetava teadustöö läbiviimisega seotud infrastruktuuri kaasajastamine. Meetme raames toetatakse väikesemahulise teadusaparatuuri, instrumentide ja … Continue reading

Projektikonkurss Euroopa Pagulasfondi 2010. aasta vahendite kasutuselevõtuks

Siseministeerium kuulutas välja projektikonkursi Euroopa Pagulasfondi 2010. aasta vahendite kasutuselevõtuks. Konkursi eesmärk on toetada Euroopa Pagulasfondi 2010. aasta programmi elluviimiseks üksikprojekte järgmiste programmi tegevuseesmärkide raames: • hästitoimiva, kiire ja kvaliteetse varjupaigamenetluse rakendamine; • varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste parandamine; • valmisoleku loomine põgenike … Continue reading

Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamine Kagu-Eestisse

23. augustil avas Keskkonnainvesteeringute Keskus taotlusvooru, millega antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist kuni 50 miljonit Eesti krooni toetust ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamiseks Kagu-Eestisse. Toetust saavad taotleda kohalike omavalitsuste üksuste poolt asutatud juriidilised isikud või Eestis registreeritud äriühingud ning taotluste esitamise tähtajaks on … Continue reading

Projektikoolitus 7.-8. oktoobril 2010

Koolitus „Edukas projektitöö” Toimumise aeg: 7.-8. oktoober 2010, esimene päev kell 10-16.15, teine päev 9-15.45 Koolituse hind: 1600 krooni, lisandub käibemaks 20% Koht: Lastekaitse Liidu Koolituskeskuses Tallinnas, Endla 4, kuues korrus Sihtgrupp: tegusad inimesed avalikust sektorist, mittetulundus- ja ärisektorist Eesmärk on … Continue reading

Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine

6. septembrist  kuni 15. oktoobrini 2010 on avatud taotlusvoor „Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine”. Kutsehariduse valdkonnas toetatavad tegevused on: 1) kutseõppeasutustes õppijatele (sh hariduslike erivajadustega) karjääri-, õpi- ja sotsiaalnõustamise teenuse pakkumine kutseõppeasutustes; 2) kutseõppeasutuste, põhikooli kolmanda … Continue reading

Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm

Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 2007-2013 esimene taotlusvoor avanes 23. augustil 2010. Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 29. november 2010.  Esimese taotlusvooru Euroopa Liidu poolse toetuse maht on 23 648 491 eurot. Programm  toetab ühiseid arengualaseid tegevusi edendamaks regiooni konkurentsivõimet, … Continue reading

Ettevõtluskeskkonna infrastruktuur – piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus

Regionaalministri ettepanekul alustas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus alates 16. augustist kohaliku ettevõtluskeskkonna infrastruktuuri arendavate projektitaotluste vastuvõtmist. Oodatud on taotlused, mille tulemusena lisandub piirkonda investeeringuid vähemalt 100 miljoni krooni ulatuses ja luuakse uusi töökohti. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meedet rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi … Continue reading

Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus

Septembris avab PRIA konkursi metsa majandusliku väärtuse parandamise ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse (MAK meetme) programmist. Programmi üldeesmärk on tõsta erametsaomanike (füüsiliste isikute ja eraõiguslike juriidiliste isikute) ning metsaomanikest mittetulundusühingute ja tulundusühistute (metsaühistute), samuti puidu tööstusliku tootmise ja metsa majandamisega … Continue reading

Toetus põllumajandusliku tegevusega alustavale noorele ettevõtjale

PRIA annab toetust noortele ettevõtjatele põllumajandusliku tootmise alustamiseks. Toetuse eesmärgiks on põlvkondade vahetusele kaasaaitamine ning tööhõivevõimaluste laiendamine põllumajandussektoris. Toetust saab taotleda põllumajandusliku tegevusega alustav füüsilisest isikust ettevõtja või ühe või mitme füüsilisest isikust osanikuga osaühing. Taotluse esitamise ajal peab füüsilisest … Continue reading

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

PRIA avas järjekordse konkursi meetme 3.1 – maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse raames. Erinevalt eelmisest aastast toetatakse sel aasta suurprojekte, seega on ka toetussummad suuremad. Meetme üldine eesmärk on maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse suurendamine maapiirkonna ettevõtluse mitmekesistamise kaudu ning … Continue reading