Tuuleenergia taotlusvoorust saab taotleda toetust investeeringute jaoks

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kuulutab välja taotlusvooru tuult energiaallikana kasutava elektritootja investeeringute toetamiseks Toetuse andmise eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside emissioone Eestis tuulest elektri tootmise osakaalu suurendamise kaudu. Lisaks aitavad toetatud projektid kaasa 1) fossiilsete kütuste kasutamise vähendamisele; 2) põlevkivist elektri tootmisel … Continue reading

Rahastusvõimaluste ja äriplaani koolitus 17. novembril

3. novembri grupp täitus ülikiiresti ja nüüd ootame huvilisi, kes registreeruda ei jõudnud, uuel kuupäeval – 17. novembril. Koolitus “Tähtsamad rahastusvõimalused Eestis  ning kuidas koostada edukat äriplaani” Toimumise aeg: 17. november 2010 Koolituse peamiseks eemärgiks on tutvustada hetkel Eestis kõige aktuaalsemaid toetusvõimalusi, tuginedes … Continue reading

PIIRKONDLIK KODANIKUHARIDUSE TAOTLUSVOOR

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi raames avas Kodanikuühiskonna Sihtkapital taotlusvooru vabaühenduste piirkondlike kodanikuhariduse projektide toetamiseks. Taotlusvoorus toetatakse projekte, mille eesmärgid on suunatud kodanikuhariduse uuenduslike ja mõõdetavate praktiliste tulemuste saavutamisele. Oodatav tulem: oma piirkonna (vald, mitu valda või maakond, linnaasumi kogukond) … Continue reading

Projektikonkurss: uuendused vabatahtlikus tegevuses

Euroopa Komisjon toetab EVTA 2011 raames igast EL liikmesriigist 1 – 2 uuendusmeelset vabatahtlikkuse-teemalist projekti. Teemad, millele toetust antakse, on üldistatult järgmised: vabatahtliku tegevuse kvaliteedi parandamine  vabatahtlikuks tegevuseks soodsa keskkonna loomine tööandja poolt toetatav vabatahtlik tegevus igas vanuses inimeste (aga eriti noorte) mobiilsuse suurendamine vaesuse ja sotsiaalse … Continue reading

Euroopa Sotsiaalfondi meede soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks

Avatud on Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine“ taotlusvoor. Toetuse andmise eesmärgiks on tööelu kvaliteedi parandamine läbi soolist võrdõiguslikkust edendavate tegevuste. Toetatakse töötajate ja tööandjate teadlikkuse tõstmist soolise võrdõiguslikkuse teemadel ning naiste ja meeste võrdse kohtlemise alaste normide rakendamist. Nii … Continue reading

Toetus looduskaitselistele projektidele

Keskkonnainvesteeringute Keskuses algas täna taotlusvoor, mille kaudu saavad looduskaitselisteks tegevusteks toetust taotleda nii mittetulundusühingud ja sihtasutused kui ka kohalikud omavalitsused ja omavalitsusliidud. Toetusteks on ette nähtud 30 miljonit krooni Euroopa Regionaalarengu Fondi raha. Taotluste esitamise tähtaeg on 29. november. Toetusteks … Continue reading

Toetus rahvusvaheliste spordiürituste korraldamiseks

29. novembrini saab EASist taotleda toetusi rahvusvaheliste spordiürituste läbiviimiseks Eestis. Toetuse eesmärgiks on väliskülastajate ööbimiste arvu suurendamine ja turismi hooajalisuse vähendamine. Eelarve on 5 miljonit krooni, millega toetatakse rahvusvaheliste spordiürituste kavandamist ja läbiviimist ning turundustegevusi välisriikides. Rahvusvaheliste spordiürituste toetuse minimaalne … Continue reading

Kурс "УСПЕШНАЯ ПРОЕКТНАЯ РАБОТА"

Центр обучения Союза защиты детей и OÜ Projektiekspert в рамках совместной работы проводят курсы “УСПЕШНАЯ ПРОЕКТНАЯ РАБОТА” Цель курсов – дать участникам  основные знания о проектной работе, о руководстве проектом, о практическом составлении и оформлении проекта. На курсах научат базовой подготовке для написания проекта и приведения его … Continue reading

Taotlusvoor taastuvenergiaallikate laialdasemaks kasutamiseks energia tootmiseks ning kaugküttevõrkude parendamiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskus teatas, et avatud on taotlusvoor taastuvenergiaallikate laialdasemaks kasutamiseks energia tootmiseks ning kaugküttevõrkude parendamiseks. Meetme määrusega saab tutvuda siin. NB! Taotluste esitamise tähtaeg on 16. november 2010. Allikas: KIK

Taotlusvoor Euroopa Tagasipöördumisfond 2010. aasta vahendite kasutuselevõtuks

Taotlusvooru eesmärk on toetada Euroopa Tagasipöördumisfondi 2010. aasta programmi elluviimiseks üksikprojekte järgmiste programmi tegevuseesmärkide raames: • vabatahtliku tagasipöördumisalase nõustamissüsteemi arendamine • vabatahtliku tagasipöördumise toetuste süsteemi rakendamine • reintegratsioonprogrammi rakendamine • koolituste korraldamine tagasipöördumise ja väljasaatmisega kokkupuutuvatele ametnikele Toetuse taotlejateks võivad olla avalik-õiguslikud juriidilised isikud, … Continue reading