Tuuleenergia taotlusvoorust saab taotleda toetust investeeringute jaoks

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kuulutab välja taotlusvooru tuult energiaallikana kasutava elektritootja investeeringute toetamiseks Toetuse andmise eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside emissioone Eestis tuulest elektri tootmise osakaalu suurendamise kaudu. Lisaks aitavad toetatud projektid kaasa 1) fossiilsete kütuste kasutamise vähendamisele; 2) põlevkivist elektri tootmisel … Continue reading

Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetus

PRIA kuulutas välja konkursi toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse taotlemiseks. Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandussektori konkurentsivõime parandamist läbi kõrgema kvaliteedi ning … Continue reading

Euroopa Sotsiaalfondi meede soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks

Avatud on Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine“ taotlusvoor. Toetuse andmise eesmärgiks on tööelu kvaliteedi parandamine läbi soolist võrdõiguslikkust edendavate tegevuste. Toetatakse töötajate ja tööandjate teadlikkuse tõstmist soolise võrdõiguslikkuse teemadel ning naiste ja meeste võrdse kohtlemise alaste normide rakendamist. Nii … Continue reading

Toetus looduskaitselistele projektidele

Keskkonnainvesteeringute Keskuses algas täna taotlusvoor, mille kaudu saavad looduskaitselisteks tegevusteks toetust taotleda nii mittetulundusühingud ja sihtasutused kui ka kohalikud omavalitsused ja omavalitsusliidud. Toetusteks on ette nähtud 30 miljonit krooni Euroopa Regionaalarengu Fondi raha. Taotluste esitamise tähtaeg on 29. november. Toetusteks … Continue reading

Toetus rahvusvaheliste spordiürituste korraldamiseks

29. novembrini saab EASist taotleda toetusi rahvusvaheliste spordiürituste läbiviimiseks Eestis. Toetuse eesmärgiks on väliskülastajate ööbimiste arvu suurendamine ja turismi hooajalisuse vähendamine. Eelarve on 5 miljonit krooni, millega toetatakse rahvusvaheliste spordiürituste kavandamist ja läbiviimist ning turundustegevusi välisriikides. Rahvusvaheliste spordiürituste toetuse minimaalne … Continue reading

Taotlusvoor taastuvenergiaallikate laialdasemaks kasutamiseks energia tootmiseks ning kaugküttevõrkude parendamiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskus teatas, et avatud on taotlusvoor taastuvenergiaallikate laialdasemaks kasutamiseks energia tootmiseks ning kaugküttevõrkude parendamiseks. Meetme määrusega saab tutvuda siin. NB! Taotluste esitamise tähtaeg on 16. november 2010. Allikas: KIK

Taotlusvoor Euroopa Tagasipöördumisfond 2010. aasta vahendite kasutuselevõtuks

Taotlusvooru eesmärk on toetada Euroopa Tagasipöördumisfondi 2010. aasta programmi elluviimiseks üksikprojekte järgmiste programmi tegevuseesmärkide raames: • vabatahtliku tagasipöördumisalase nõustamissüsteemi arendamine • vabatahtliku tagasipöördumise toetuste süsteemi rakendamine • reintegratsioonprogrammi rakendamine • koolituste korraldamine tagasipöördumise ja väljasaatmisega kokkupuutuvatele ametnikele Toetuse taotlejateks võivad olla avalik-õiguslikud juriidilised isikud, … Continue reading

Teaduse infrastruktuuri kaasajastamine

Teadusaparatuuri ja -seadmete kaasajastamise alameetme Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teine taotlusvoor avati 1. septembril. Toetuse andmise üldeesmärgiks on teadus- ja arendusasutuste konkurentsivõime edenemist ja strateegiliste eesmärkide täitmist toetava teadustöö läbiviimisega seotud infrastruktuuri kaasajastamine. Meetme raames toetatakse väikesemahulise teadusaparatuuri, instrumentide ja … Continue reading

Projektikonkurss Euroopa Pagulasfondi 2010. aasta vahendite kasutuselevõtuks

Siseministeerium kuulutas välja projektikonkursi Euroopa Pagulasfondi 2010. aasta vahendite kasutuselevõtuks. Konkursi eesmärk on toetada Euroopa Pagulasfondi 2010. aasta programmi elluviimiseks üksikprojekte järgmiste programmi tegevuseesmärkide raames: • hästitoimiva, kiire ja kvaliteetse varjupaigamenetluse rakendamine; • varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste parandamine; • valmisoleku loomine põgenike … Continue reading

Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamine Kagu-Eestisse

23. augustil avas Keskkonnainvesteeringute Keskus taotlusvooru, millega antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist kuni 50 miljonit Eesti krooni toetust ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamiseks Kagu-Eestisse. Toetust saavad taotleda kohalike omavalitsuste üksuste poolt asutatud juriidilised isikud või Eestis registreeritud äriühingud ning taotluste esitamise tähtajaks on … Continue reading