Tuuleenergia taotlusvoorust saab taotleda toetust investeeringute jaoks

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus kuulutab välja taotlusvooru tuult energiaallikana kasutava elektritootja investeeringute toetamiseks Toetuse andmise eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside emissioone Eestis tuulest elektri tootmise osakaalu suurendamise kaudu. Lisaks aitavad toetatud projektid kaasa 1) fossiilsete kütuste kasutamise vähendamisele; 2) põlevkivist elektri tootmisel … Continue reading

Toetus looduskaitselistele projektidele

Keskkonnainvesteeringute Keskuses algas täna taotlusvoor, mille kaudu saavad looduskaitselisteks tegevusteks toetust taotleda nii mittetulundusühingud ja sihtasutused kui ka kohalikud omavalitsused ja omavalitsusliidud. Toetusteks on ette nähtud 30 miljonit krooni Euroopa Regionaalarengu Fondi raha. Taotluste esitamise tähtaeg on 29. november. Toetusteks … Continue reading

Taotlusvoor taastuvenergiaallikate laialdasemaks kasutamiseks energia tootmiseks ning kaugküttevõrkude parendamiseks

Keskkonnainvesteeringute Keskus teatas, et avatud on taotlusvoor taastuvenergiaallikate laialdasemaks kasutamiseks energia tootmiseks ning kaugküttevõrkude parendamiseks. Meetme määrusega saab tutvuda siin. NB! Taotluste esitamise tähtaeg on 16. november 2010. Allikas: KIK

Ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamine Kagu-Eestisse

23. augustil avas Keskkonnainvesteeringute Keskus taotlusvooru, millega antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist kuni 50 miljonit Eesti krooni toetust ladestusalaga jäätmekäitluskeskuse rajamiseks Kagu-Eestisse. Toetust saavad taotleda kohalike omavalitsuste üksuste poolt asutatud juriidilised isikud või Eestis registreeritud äriühingud ning taotluste esitamise tähtajaks on … Continue reading

Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus

Septembris avab PRIA konkursi metsa majandusliku väärtuse parandamise ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse (MAK meetme) programmist. Programmi üldeesmärk on tõsta erametsaomanike (füüsiliste isikute ja eraõiguslike juriidiliste isikute) ning metsaomanikest mittetulundusühingute ja tulundusühistute (metsaühistute), samuti puidu tööstusliku tootmise ja metsa majandamisega … Continue reading

Läheneb keskkonnaprogrammi taotlusvooru tähtaeg

Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi taotluste esitamise tähtaeg on 16. august 2010. Toetust antakse: * veemajandusele; * jäätmekäitlusele; * keskkonnakorraldusele; * looduskaitsele; * metsandusele; * kalandusele; * keskkonnateadlikkusele; * maakondlikele väikeprojektidele. Toetust võivad taotleda: * kohaliku omavalitsuse üksused; * keskkonnakaitsega seotud organisatsioonid; … Continue reading

Avatud on Kesk-Läänemere programmi taotlusvoor

Kesk-Läänemere programmi (sh Lõuna-Soome ja Eesti allprogrammi ning saarte ja saarestike allprogrammi)  taotlusvoor on avatud  alates 1. maist kuni 31. maini 2010. Kesk-Läänemere programm keskendub vähemalt kahest liikmesriigist pärit partnerite koostööle kogu programmipiirkonnas (k.a piirnevad alad) hõlmates Lõuna-Soome ja Eesti … Continue reading

KOIT-kava toetuse saanud hooneid saab lisatoetusega energiatõhusamaks muuta

Kliima- ja Energiaagentuur töötas koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga välja toetusskeemi kohalike omavalitsuste investeeringutoetuste kavast (KOIT-kavast) toetust saavate hoonete ehitamiseks või rekonstrueerimiseks energiatõhusamaks. Toetust võib taotleda hoonete projekteerimiseks, ehitamiseks või rekonstrueerimiseks madala energiakasutusega majade kriteeriumidele vastavaks. Hooned, millele toetust väljastatakse, võivad … Continue reading

Šveitsi koostööprogrammi projekt hoonete energiatõhususe parandamiseks

Šveitsi koostööprogrammi projekti “Kasvuhoonegaaside ja muude heitmete vähendamine suurendades üldkasutatavate hoonete energiatõhusust ja arvestades uusi ehitusstandardeid” raames rahastatakse vähese energiakasutusega näidishoonete rajamist Eestis. Näidishooneks võivad olla uued hooned ning rekonstrueeritavad olemasolevad hooned. Toetusskeemi toetuste eelarve on 7 647 059 Šveitsi … Continue reading

Taas saab KIKist taotleda toetust jäätmete taaskasutamise projektidele

29. jaanuaril algas Keskkonnainvesteeringute Keskuses (KIK) teine taotlusvoor jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutuse projektide rahastamiseks. Nagu eelmiseski voorus, on projektidel võimalus kokku saada 200 miljonit krooni Ühtekuuluvusfondi toetust ning vooru eelarve on vastavalt toetatavatele tegevustele jagatud kaheks  – pool jäätmete … Continue reading