Äriplaani- ja ettevõtluskoolitus STARDIEDU (58 ak t) august-september 2018 Tallinnas

Kas mul on äriplaani tarvis? Kui soovid taotleda ettevõtte alustamiseks toetust, siis kindlasti! Sõltumata, kust toetust taotleda Töötukassa, KredEx, pank vm, on üsna selge, et soovitakse näha, kas oled asjad läbi mõelnud. Saame hästi aru ka teisest “koolkonnast”, kes ütlevad, et … Continue reading

Riigihangete seaduse koolitus ettevõtjatele/pakkujatele (6 h) mais 2018 Tallinnas

Pole kahtlust, et ettevõtjana mõtled iga päev sellele, kuidas kasvatada müüki ja sõlmida rohkem kasulikke tehinguid. Kindlasti kiikad ka konkurentide suunas ja imestad, miks mõned on Sinust edukamad, kuigi ajad äri kohusetundlikult ja südamega. Põhjus võib siin olla selles, et … Continue reading

Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetus

PRIA kuulutas välja konkursi toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse taotlemiseks. Toidukvaliteedikava raames toodetud toote teavitamis- ja edendamistoetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) põllumajandussektori konkurentsivõime parandamist läbi kõrgema kvaliteedi ning … Continue reading

Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm

Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmi 2007-2013 esimene taotlusvoor avanes 23. augustil 2010. Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 29. november 2010.  Esimese taotlusvooru Euroopa Liidu poolse toetuse maht on 23 648 491 eurot. Programm  toetab ühiseid arengualaseid tegevusi edendamaks regiooni konkurentsivõimet, … Continue reading

Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus

Septembris avab PRIA konkursi metsa majandusliku väärtuse parandamise ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse (MAK meetme) programmist. Programmi üldeesmärk on tõsta erametsaomanike (füüsiliste isikute ja eraõiguslike juriidiliste isikute) ning metsaomanikest mittetulundusühingute ja tulundusühistute (metsaühistute), samuti puidu tööstusliku tootmise ja metsa majandamisega … Continue reading

Toetus põllumajandusliku tegevusega alustavale noorele ettevõtjale

PRIA annab toetust noortele ettevõtjatele põllumajandusliku tootmise alustamiseks. Toetuse eesmärgiks on põlvkondade vahetusele kaasaaitamine ning tööhõivevõimaluste laiendamine põllumajandussektoris. Toetust saab taotleda põllumajandusliku tegevusega alustav füüsilisest isikust ettevõtja või ühe või mitme füüsilisest isikust osanikuga osaühing. Taotluse esitamise ajal peab füüsilisest … Continue reading

Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetus

PRIA avas järjekordse konkursi meetme 3.1 – maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse raames. Erinevalt eelmisest aastast toetatakse sel aasta suurprojekte, seega on ka toetussummad suuremad. Meetme üldine eesmärk on maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse suurendamine maapiirkonna ettevõtluse mitmekesistamise kaudu ning … Continue reading

Teadmiste ja oskuste arendamise programmiga konkurentsivõimelisemaks ettevõtteks

EASil on jooksvalt avatud teadmiste ja oskuste arendamise programm. Programmi eesmärgiks on tõsta ettevõtete töötajate ja juhtide tööalaste teadmiste ja oskuste taset ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks. Toetust saavad programmist taotleda Eesti äriregistrisse registreeritud FIE-d või äriühingud; samuti MTÜde ja sihtasutuste registrisse kantud … Continue reading

EAS algatas ettevõtlikkusprojektide konkursi

Mai lõpus avati EASi ettevõtlikkusprojektide konkursi teine voor. Konkursile oodatakse ettevõtlikkuse arendamisele ja ettevõtlus- ning juhtimisteadlikkuse tõstmisele ja arendamisele suunatud projekte, mis viiakse ellu ühe aasta jooksul ning mille maksumus jääb vahemikku 25 000-150 000 krooni. Projekti sihtgrupiks võivad olla: … Continue reading

Ettevõtlustoetuse taotluste vastuvõtt Tallinna Ettevõtlusametis

Tallinna Ettevõtlusametist saab toetust küsida järgmistest meetmetest. – Uute töökohtade loomise toetus (vastuvõtt toimub jooksvalt) – Praktikajuhendja toetus (tähtajad on 18. juuni kell 14.00 ja 1. oktoober kell 14.00) – Sotsiaalsete töökohtade loomise toetus (vastuvõtt toimub jooksvalt) – Messitoetus (vastuvõtt … Continue reading