Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks

Toetuse andmise eesmärk on taastuvate energiaallikate osakaalu kasv energiabilansis ja enregiatootmissüsteemist pärinevate saasteainete heitkoguse vähendamine.

NB! Voorus ei anta toetust energiasäästuks kaugküttevõrgu parendamise ja rekonstrueerimise kaudu

Toetust antakse:
– taastuvatel energiaallikatel põhinevate elektri ja soojuse koostootmisjaamade rajamiseks koos tootmisseadmete võrguühenduseks vajaliku infrastruktuuriga:
– taastuvenergiale üleminekuks katlamajade taastuvenergiaallikate kasutamiseks ümberehitamise kaudu

Toetust saab taotleda juriidiline isik (kohalik omavalitsus, MTÜ, äriühing või sihtasutus), kes osutab kaugkütteteenust projektiga seotud kaugküttepiirkonnas või müüb soojusenergiat projektiga seotud kaugküttepiirkonda.

Projekti minimaalne toetuse suurus on 31 955,82 eurot ning maksimaalne toetussumma kuni 3 195 582,43 eurot

Toetuse maksimaalne määr on 50% projekti abikõlblikest kuludest, omafinantseeringu minimaalne määr on 50% projekti abikõlblikest kuludest, välja arvatud suurettevõtja taotletud toetus projektile asukohaga Tallinnas ja Harjumaal, kus toetuse maksimaalne määr on 40% ning omafinantseeringu minimaalne määr 60% projekti abikõlblikest kuludest. Nimetatud 40%lise toetuse piir kehtib ka ettevõttele, millest rohkem kui 25% kuulub suurettevõtja(te)le.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. august 2011

Lisainfo:
http://kik.ee/et/taotlejale/avatud-voorud.html