PRIA Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajanduslik

Meetme üldeesmärgiks on maapiirkonnas (eelkõige keskustest eemalejäävates piirkondades) püsiva majandusliku baasi ning sobivate ja atraktiivsete töökohtade loomise soodustamiseks maaettevõtluse mitmekesistamine ja arendamine.

Taotlusi võetakse vastu 13. aprillist kuni 20. aprillini 2015.

Toetust maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamiseks ja arendamiseks võivad taotleda

mikroettevõtjad, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu kas koos või eraldi oli mõlemal taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro ja see moodustas mõlemal taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 50 protsendi tema kogu müügitulust (edaspidi põllumajandustootja);
mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelev mikroettevõtja, kelle müügitulu oli mõlemal taotluse esitamise aastale eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro.
Mikro-, väikeste ja keskmise suurusegaettevõtjate kategoorias loetakse mikroettevõtjateks need ettevõtjad, mis annavad tööd vähem kui 10 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot.

Toetatavad tegevused ja kaasnevad tegevused:

Taotleja võib toetust taotleda enda majandustegevuse mitmekesistamiseks ja arendamiseks vajalike järgmiste tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub maapiirkonnas:
hoone ja rajatise (edaspidi ehitis) ehitamine, välja arvatud lammutamine, „Ehitusseaduses” sätestatud tingimustel ja korras ning hoone parendamine;
statsionaarse masina ja seadme ostmine ning paigaldamine;
rändkaupluse ja selle sisseseade ostmine.

TOETUSE MÄÄR JA SUURUS
Lähem info: http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/taimekasvatus/majandustegevuse_mitmekesistamine_maapiirkonnas_2015/

Toetust antakse kuni 40 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Minimaalne toetuse määr on 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta arengukava programmperioodi jooksul on 150 000 eurot.

 

​Aitame koostada toetustaotlused, nõustame seoses projekti dokumentatsiooniga ja esindame soovi korral taotlejat PRIAs.

 

Triin Luksepp

pria@projektid.ee

53037453
Projektiekspert OÜ