PRIA MAK meetme 1.4.1 Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus

Ajavahemikus 26.november – 10.detsember 2012.a. on avatud PRIA taotlusvoor MAK meetme 1.4.1 raames (Mikropõllumajandusettevõtte arendamise investeeringutoetus).

Toetust võib taotleda põllumajandussaaduste tootmiseks või omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemiseks järgmistele tegevustele:

Hoonete või rajatiste ehitamine;
Looma pidamiseks puuri ostmine ja paigaldamine;
Masina või seadme ostmine ja paigaldamine;
Istandiku rajamise korral sertifitseeritud või kontrollitud istikute ostmine ning istandiku piirdeaia ja konstruktsiooni ostmine ja paigaldamine;
Mesilastaru ja mesindusinventari ostmine ja paigaldamine;
Seenekasvatusseadme ostmine ja paigaldamine;
Veevarustus-, kanalisatsiooni- ja reoveepuhastussüsteemi ehitamine ja sinna juurde kuuluvate seadmete ostmine ja paigaldamine, k.a veevarustus- ja kanalisatsioonivõrguga liitumine, kui see on ehitusprojektis ette nähtud;
Elektrisüsteemide ning sinna juurde kuuluvate seadmete ostmine, paigalda­mine ning ehitamine, k.a elektrivõrguga liitumine;
Investeeringuobjekti juurde kuuluv automaatika- või infotehnoloogia seade.

Maksimaalne toetuse suurus MAK 2007-2013 programmiperioodil kokku ühe taotleja kohta on 100 000 eurot.

PRIA spetsialist aitab Teil hinnata investeeringu abikõlbulikkust ning koostada nõuetele vastava toetusprojekti. Võtke ühendust 626 3236 või pria@projektid.ee.

Toetusprojekti kirjutamise kulud on võimalik tagasi saada 75% ulatuses nõuandetoetuse kaudu.

Vt täpsemaid tingimusi
http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/taimekasvatus/mikropollumajandusettevotte_arendamise_investeeringutoetus_meede_1_4_1_kuues_taotlusvoor_2012/0