30. aprillil avaneb PRIA toetusmeede Põllumajandustoodetele ja mittepuidulistele metsasaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus

Toetuse eesmärk on põllumajandus- ja mittepuidulise metsandussektori konkurentsivõime parandamine läbi põllumajandustooteid ja mittepuidulisi metsasaadusi töötlevate ettevõtjate üldise tulemuslikkuse parandamise ja pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamise.

Taotlusi võetakse vastu perioodil 30.04.-14.05.2012.

Meetme spetsiifilised eesmärgid on:

  • põllumajandus- ja mittepuiduliste metsasaaduste töötlemise vastavusse viimine turu uuenevate nõudmistega;
  • keskkonna- ja energiasäästlikkuse tagamine;
  • uuenduslike investeeringute soodustamine;
  • info- ja sidetehnoloogia rakendamise ja levitamise soodustamine;
  • biokütuste tootmise ja bioenergia kasutamise edendamine.

Toetust saavad taotleda Eestis tegutsevad ja äriregistrisse kantud mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjad või suurettevõtjad:

  • kes töötlevad ja turustavad Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas 1 nimetatud tooteid ja mittepuidulisi metsasaadusi ning nimetatud toodete ja saadustega seotud tooteid;  seotud toodeteks loetakse tooted ja saadused, mille tootmissisendiks on asutamislepingu lisa 1 või mittepuiduliste metsasaaduste hulka kuuluv toode või saadus; mittepuiduliste metsasaaduste hulka kuuluvad kõik puitu mittesisaldavad metsasaadused;
  • kes on nimetatud toodete ja saaduste töötlejana ja turustajana tegutsenud vähemalt taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud ühe majandusaasta;
  • kelle nimetatud oma töödeldud toodete ja saaduste turustamisest saadud müügitulu kas koos või eraldi moodustas taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaastal üle 50% kogu müügitulust.

Toetuse taotleja peab olema tegelenud nii eelpool nimetatud toodete ja saaduste töötlemise kui turustamisega, ainult turustamisega tegelev ettevõtja toetust taotleda ei saa. Mittepuiduliste metsasaaduste töötlemise korral võib toetust taotleda üksnes mikroettevõtja.

Toetussumma abil saab soetada ja paigaldada seadmeid, renoveerida või laiendada tootmis- või laohooneid jne.

Toetust antakse mikro-, väikese või keskmise suurusega ettevõtjale kuni 50% ja suurettevõtjale kuni 25% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on kogu arengukava programmiperioodi jooksul 1 920 000 eurot.

Tootmishoone püstitamiseks toetuse taotlemise korral on toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta kogu arengukava programmiperioodi jooksul 640 000 eurot.

Lisainfo on leitav aadressil http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/toostused/mak_meede_161_2012/