PIIRKONDLIK KODANIKUHARIDUSE TAOTLUSVOOR

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegevusvõimekuse programmi raames avas Kodanikuühiskonna Sihtkapital taotlusvooru vabaühenduste piirkondlike kodanikuhariduse projektide toetamiseks.

Taotlusvoorus toetatakse projekte, mille eesmärgid on suunatud kodanikuhariduse uuenduslike ja mõõdetavate praktiliste tulemuste saavutamisele. Oodatav tulem: oma piirkonna (vald, mitu valda või maakond, linnaasumi kogukond) demokraatia ja kaasamise edendamise programmi väljatöötamine ja rakendamine, mis viib inimeste süsteemse  osalemiseni otsuste tegemises ja elluviimises. Projekti tulemusel valmib praktikas rakendatud mudel, mis annab eeskuju neile, kes soovivad kogukonda demokraatlikel alustel kaasata.

 Programmis kavandatavad võimalikud tegevused:

– kohalike omavalitsuste töö laialdane tutvustamine kogukonnale ja kogukonna osalemisvõimaluste väljatöötamine ning rakendamine;

–  süsteemsete koolituste jt tegevuste käivitamine kohalike eestvedajate ja kogukonna huvide esindajate motiveerimiseks ja võimestamiseks;

– konkreetsete sihtrühmade osalemise edendamine kestva praktilise koostöö ja selle raames toimuva kodanikuoskuste arendamise kaudu pidades silmas vajadust kaasata ka vähemaktiivseid (seni vähem kaasatud) sihtrühmi;

– sihtgrupi regulaarne koostöö  kohalike omavalitsuste volikogu liikmete ning linna- või vallavalitsuse ametnikega (Tallinnas ka linnaosa halduskoguga) kaasamise hea tava õppimiseks ja rakendamiseks

Koolitused on abikõlblikud, kui neis osaleb vähemalt 15 koolitatavat. Abikõlblikud ei ole ühekordsed koolitused järjest uutele erinevatele sihtgruppidele.

Toetussumma kogumaht ühele taotlejale on maksimaalselt 250 000 krooni. Sihtkapitalist on võimalik taotleda toetust kuni 90% projekti eelarvekulude katmiseks.

Taotluse esitamise tähtaeg on 5. jaanuar 2011.a.

 Allikas: KYSK