„Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“

Haridus- ja Teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega kuulutab välja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi „Riskilaste ja -noorte“ kaasrahastatava programmi raames avatud taotlusvooru „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“ projektide toetuste taotlemiseks.

Taotlusvooru eesmärk on parandada noorsootöö teenuste kättesaadavust, suurendada noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võimekust ning arendada noorsootöötajate, valdkonna spetsialistide ja vabatahtlike pädevust noortega töötamisel. Taotlusvoor on suunatud noorsootööalaste meetmete rakendamiseks riskilastele ja -noortele vanuses 7 kuni 26 eluaastat.

Taotlusvooru raames toetatakse projekte ja tegevusi, mille eesmärk on:

• Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide (noorteühingute, noortekeskuste ja huvikoolide) tegevuse arendamine ja nende võimekuse suurendamine riskis olevate laste ja noorte kaasamisel.

• Riskis olevatele lastele ja noortele ennetavate noorsootööalaste meetmete rakendamine parandamaks nende õpimotivatsiooni ja -tulemusi.

• Noorsootöötajate, valdkonna spetsialistide ja vabatahtlike pädevuste suurendamine (koolitused, õppetegevuse ja supervisiooni korraldamine, tugiteenuste pakkumine ning õppe- ja juhendmaterjalide väljatöötamine ja kohandamine Eesti oludele).

• Koostöövõrgustike loomine või olemaoleva võrgustiku arendamine ja laiendamine; teadmuspõhiste ja tõestatud mõjuga sekkumismeetmete ja -programmide rakendamine.

Toetust saavad taotleda sõltumatud valitsusvälised organisatsioonid, avalikud institutsioonid ja asutused, sealhulgas ministeeriumid ja nende asutused, maavalitsused, sihtasutused, ülikoolid ja Eesti Vabariigi kohalikud omavalitsused. Taotlusvooru oodatakse noortekeskusi ja noorteühinguid ning huvikoole kaasavaid projekte. Taotleja peab olema varasemalt tegutsenud või korraldanud tegevusi noorsootöö valdkonnas vähemalt kaks aastat.

Toetatavad on näiteks tööjõukulud, projektis osalevate isikute reisi- ja päevarahad, uute või kasutatud seadmete kulu, alltöövõtukulud,  tarvikute ja väikevahendite kulud, maa ja kinnisvara ostmine või ehitustegevusega seotud kulud, kui see ei ületa 10% abikõlbulikest kogukuludest jne. Projekti on võimalik kaasata partnerit. Projekti minimaalne kestus on 24 kuud, kulude tegemise viimane kuupäev on 30.04.2016.  Taotlusvooru kogusumma on 868 201 eurot. Ühele projektile eraldatav toetus on minimaalselt 170 000 eurot ning maksimaalselt 868 201 eurot. Valitsusväliste ogranisatsioonide puhul on omafinantseering ja/või kaasfinantseering 10%. Teiste lubatud taotlejate puhul on omafinantseering ja/või kaasfinantseering 15%.

Taotluste esitamise tähtaeg on 14. oktoober 2013. Täpsem info on leitav aadressil http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/noorte-ja-noorsootooorganisatsioonide-voimekuse-tostmine/

Teie projektiideed analüüsib (tasuta) Projektiekspert OÜ kliendihaldur Kai Krashevski. Võtke julgelt julgelt ühendust tel 626 3236, kliendihaldur@projektid.ee või täitke väike vorm www.projektid.ee/idee.