Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus (MAK meede 1.2) 2012

NB! Tule meedet tutvustavale koolitusele Tartusse 3. juuli 2013.
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse eesmärgiks on Eesti maaelu arengukavaga 2007-2013 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamist põllumajandusliku majapidamise sisseseadmisel, millega kaasneb põlvkondade vahetusele kaasaaitamine ning noortele tööhõivevõimaluste laiendamine põllumajandussektoris.

Toetust saab taotleda põllumajandusliku tegevusega alustav füüsilisest isikust ettevõtja või ühe või mitme füüsilisest isikust osanikuga osaühing, kes taotluse esitamise ajal peab olema noorem või osaühingu puhul peavad kõik osanikud ja juhatuse liikmed olema nooremad kui 40 aastat.

Füüsilisest isikust ettevõtja ega osaühingu ükski osanik ei tohi taotluse rahuldamise hetkeks olla tegelenud põllumajandusliku majandustegevusega üle 18 kuu.

Füüsilisest isikust ettevõtjal või osaühingu kõigil osanikel ja juhatuse liikmetel peab olema vähemalt kaheaastane põllumajandusalane töökogemus ja põllumajandusalane keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus või “Kutseseaduse” § 4 lõikes 4 nimetatud “Kvalifikatsiooniraamistiku” kolmas kutsetase.

Taotlejal on võimalus põllumajandusalase töökogemuse, hariduse või kutsekvalifikatsiooni puudumise korral omandada need 36 kuu jooksul arvates taotluse rahuldamise otsuse tegemise päevast.
Toetust võib taotleda põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks. Põllumajandusliku tegevuse alustamiseks või arendamiseks kavandatud investeeringute rahaline maht kokku peab olema vähemalt 50% taotletava toetuse mahust. Toetust antakse ühe taotleja kohta kuni 40 000 eurot üks kord arengukava programmiperioodil. Taotluse esitamise aastale järgneva majandusaasta lõpuks peab taotleja müügitulu omatoodetud põllumajandussaaduste müügist või nende töötlemisel saadud põllumajandustoodete müügist olema suurem kui 2 400 eurot ja nimetatud müügitulu peab moodustama taotluse esitamise aastale järgneval viiendal majandusaastal vähemalt 80% taotletud toetuse summast.
Taotlusi võetakse vastu 29.07-12.08.2013

Küsi meie käest julgelt, kas kvalifitseerud PRIA nõuandetoetusele, millega saad katta projekti koostamise kulud (NB! Ka eitava vastuse korral) http://blog.projektid.ee/pria-nouandetoetus/

Võtke julgelt ühendust Projektiekspert OÜ meeskonnaga kliendihaldur@projektid.ee, 626 3236, et leida Teile sobiv rahastusvõimalus www.projektid.ee/idee.

NB! Tule meedet tutvustavale koolitusele Tartusse 3. juuli 2013.

NB! Info põhineb 2012.a. andmetel, mis võivad muutuda.

http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/taimekasvatus/noore_ettevotja_toetus_2012/

Pilt pärineb aadressilt http://www.freedigitalphotos.net/