Metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetus

Septembris avab PRIA konkursi metsa majandusliku väärtuse parandamise ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmise investeeringutoetuse (MAK meetme) programmist. Programmi üldeesmärk on tõsta erametsaomanike (füüsiliste isikute ja eraõiguslike juriidiliste isikute) ning metsaomanikest mittetulundusühingute ja tulundusühistute (metsaühistute), samuti puidu tööstusliku tootmise ja metsa majandamisega tegelevate mikroettevõtete konkurentsivõimet.
Toetust saavad taotleda maapiirkonnas tegutsevad puiduliste metsandussaaduste töötlemise või metsa majandamisega tegelevad mikroettevõtted.

Toetust võib taotleda puidu kui toormaterjali töötlemiseks järgmiste tegevuste kohta:
– masina või seadme ostmine, kui investeeringuobjekt asub küla, alevi või aleviku territooriumil;
– automaatika- ja infotehnoloogilise seadme, sealhulgas tarkvara ostmine, paigaldamine ja rakendamine, kui investeeringuobjekt asub küla, alevi või aleviku territooriumil;
– leiutisele õiguskaitse taotlemine patendina Patendiseaduses sätestatud tingimustel ja kehtestatud korras;
– leiutisele õiguskaitse taotlemine kasuliku mudelina Kasuliku mudeli seaduses sätestatud tingimustel ja kehtestatud korras;
– litsentsi, patendi või kasuliku mudeli ostmine.

Puidu kui toormaterjali töötlemine hõlmab tegevusi puidu raiumisest kuni puidu kuivatamiseni, k.a puidu kuivatamine.

Maksimaalne toetuse suurus ühe taotleja kohta on 3 129 320 krooni. Raietehnika soetamisel antakse toetust ühe taotleja kohta mitte rohkem kui 500 000 krooni kalendriaastas. Toetuse osakaal on kuni 50% abikõlbulikest kuludest.

Taotlusi võetakse vastu 16. septembrist kuni 24. septembrini 2010. a.

Allikas: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

***

Projektiekspert OÜ aitab taotlusi koostada. Hinnapäringu projekti kirjutamise kohta saate teha siin: www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt, idee sobivust konkursile saate TASUTA testida siin: www.projektid.ee/idee. Võtke ühendust meie kliendihalduri/projektispetsialistiga – Tanel Käbin, 626 3236, kliendihaldur@projektid.ee.