Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna "Eesti T&A konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu”

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri
investeerimisettepanekute kogumise, mille eesmärgiks on koostada investeeringute kava riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri objektide rahastamiseks.

Lähemalt: HTM