Taotlusvoor „ Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamine investeeringutoetus 2018“ (meede 6.4)

Taotlusvoor „ Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamine investeeringutoetus 2018“ (meede 6.4)
Meetme üldine eesmärk on maapiirkonnas (eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades) püsiva majandusliku baasi ning sobivate ja atraktiivsete töökohtade loomise soodustamiseks maaettevõtluse mitmekesistamine ja arendamine.

Toetuse spetsiifilised eesmärgid on:
Põllumajandusettevõtja tegevuse mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse suunas.
Muu maaettevõtja mittepõllumajandusliku tegevuse arendamine ja mitmekesistamine.

Taotlusvooru prognoositav aeg: 23.04-30.04.2018

Nõuded taotleja kohta
1) Mikroettevõtjad, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu kas koos või eraldi oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro ja see moodustas mõlemal majandusaastal üle 50 protsendi tema kogu müügitulust (edaspidi põllumajandustootja); Põllumajandustooted on Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud tooted, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustooted.
2) Mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelev mikroettevõtja, kelle müügitulu oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro.
Mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kategoorias loetakse mikroettevõtjateks need ettevõtjad, mis annavad tööd vähem kui 10 inimesele ja mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 2 miljonit eurot.

Pöörame tähelepanu, et lisaks sellele, et taotleja peab olema mikroettevõtja ja omama teatud suuruses müügitulu, on veel erinevaid nõudeid, millele taotleja peab vastama.

Toetatavad tegevused
Toetust võib taotleda majandustegevuse mitmekesistamiseks ja arendamiseks vajalike järgmiste tegevuste kohta:
1) ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, laiendamine või ümberehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras (edaspidi koos ehitise ehitamine) või hoone parendamine; sh kaasneva tegevusena vesi – ja kanalisatsioon, teed, platsid, parkla, elektriliitumine, omanikujärelevalve, projekteerimine.
2) masina või seadme, ostmine ja paigaldamine;
Toetust saab taotleda sellise masina või seadme ostmiseks ning paigaldamiseks, mis ei ole sõidu- ja veovahend, liikurmasin, auto alusel valmistatud eritöömasin, tasakaaluliikur, traktor, niiduk, õhusõiduk (sh droon või muu mehitamata õhusõiduk), veesõiduk ega haagis. Integreeritavate masinate ja seadmete ostmisel ja paigaldamisel tuleb silmas pidada, et seda ümbritseva mööblieseme või sisustuselemendi ostmine ja paigaldamine ei ole toetatav tegevus, kuna toetust antakse ainult ehitise ehitamiseks või masina või seadme ostmiseks ja paigaldamiseks – ruumide sisustamine ei ole toetatav tegevus.

Toetuse määr ja summa

1) mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevale mikroettevõtjale kuni 40 % toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest;
2) põllumajandustootjale kuni 50 % toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta on 150 000 eurot programmiperioodil kokku.

Vajadusel aitame koostada toetustaotlust ja abistame taotlustoimingutes.

Kontaktisik Triin Luksepp, pria@projektid.ee, 53 037 453