Kultuuriministeerium ootab taotlusi lõimumist soodustavatele meediaprojektidele

Programmi eesmärk on toetada kultuuridevahelist dialoogi, eesti keelest erineva emakeelega inimeste aktiivsust ja nende osalemist ühiskonna- ja kultuurielus läbi teadlikkuse tõstmise ja infotarbimise suurendamise.

Toetust saavad taotleda Eestis registreeritud era- ja avalik-õiguslikud juriidilised isikud, kelle põhikirjas, põhimääruses või seadusest tulenevates eesmärkides esineb muuhulgas avalike huvidega seotud tegevusi.

Programmist toetatakse:

1. toimivate veebiportaalide sisuinfo tõlkimist vene ja inglise keelde.

Tingimused:

veebiportaal peab kajastama üleriiklikku infot ja olema töös enne projektitaotluse  esitamist;

tõlgitav info peab soodustama eesti keelest erineva emakeelega inimeste aktiivsust ja   osalemist ühiskonna- ja kultuurielus, aitama kaasa kultuurilise mitmekesisuse ja lõimumise edendamisele.

2. raadioprogramme, mis soodustavad kultuuridevahelist dialoogi (sh Eestis elavate rahvusvähemuste kultuurielu) ja ühist inforuumi. Tingimused:

konkursi raames toetatakse Eestis tegutsevaid eesti– ja venekeelseid raadioprogramme;

raadioprogramm peab olema kättesaadav eetris vähemalt kord nädalas, kajastama aktuaalseid ja praktiliselt kasulikke teemasid, esindama erinevate rahvuste arvamusi, püüdlema vastastikuse mõistmise ja sellega ühiskondliku lõimumise poole;

saade peab kaitsma ja järgima eetikastandardeid, tasakaalu ja õiglast käsitlemist.

Toetatud taotluste sihtotstarbelisteks kuludeks loetakse töötasu ning nendega seotud sotsiaalmaksu, tulumaksu, töötuskindlustusmakse ja pensionikindlustuse maksete tasumist; reklaamikulusid, sh meediapindade kulusid;tõlkekulusid;kulutusi raamatupidamise- ja infotehnoloogiateenuste ostmiseks; käibemaksu tasumist juhul, kui taotleja ei ole käibemaksukohustuslane.

Taotluste esitamise tähtaeg on 2. september 2013. Täpsem info on leitav aadressil http://www.kul.ee/index.php?path=0x2x1424x2039