KÜSK ja Šveitsi Vabaühenduste Fond 2012

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Šveitsi vabaühenduste fondi toetus kodanikuühenduste ja omavalitsuste koostööprojektidele

Kodanikuühiskonna Sihtkapital avas taotlusvoorud, mille kaudu eraldatakse toetusi kodanikuühenduste ja avaliku võimu koostööna pakutavate avalike teenuste kättesaadavuse ning kvaliteedi tõstmisele suunatud projektidele.

Taotlusvoorus toetatakse projekte, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele. Siinkohal nii olemasolevate kodanikeühenduste poolt pakutavate avalike teenuste arendamine, teenuse pakkumise piirkonna laiendamine kui ka uute teenuste väljatöötamine. Oodatud on ka uudsed ning uuenduslikud lahendused-lähenemised avalike teenuste osutamiseks.

Fookuses:
• sotsiaalteenused (nii ennetustööle kui ka tagajärgedega tegelemisele keskenduvad teenused);
• sotsiaalprobleeme ennetavad ja sotsiaalteenuste vajadust vähendavad teenused (sport, noorsootöö, huvi- ja vabaharidus, kogukonnateenused).

Taotlejatele on esitatud palju nõudeid. Näiteks peavad organisatsioonid olema Eestis registreeritud ja vähemalt ühe aasta avalikes huvides tegutsenud, kodanikuühenduste eetilise tegevuse põhimõtteid järgivad, vajalikus mahus kaasrahastamist omavad mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis ei ole riigi või kohaliku omavalitsuse valitseva mõju all.

Taotlemine toimub eraldi teenuse äriplaani koostamise projektile ning äriplaani elluviimiseks.

1. etapp – Väikeprojektid
Teenuse arendamise eeltöö – teenuse äriplaani koostamine teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse arendamiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Projekti esitamise tähtaeg 17. jaanuar 2012

Toetussumma kogumaht ühele taotlejale maksimaalselt 3 500 eurot. Sealhulgas äriplaani koostamise ja/või ärikonsultandi teenuse ostmiseks kokku 1 000 eurot.

Sihtkapitalist on võimalik taotleda toetust kuni 90% projekti eelarvekulude katmiseks. Projekti kaasrahastamine peab moodustama vähemalt 10% elluviidava projekti mõlema vahearuande perioodi eelarvekuludest, millest 50% võib olla mitterahaline kaasrahastamine.

2. etapp – Suurprojektid
Teenuse arendamine ja käivitamine – plaani elluviimine teenuse osutamiseks, kvaliteedi ja kättesaadavuse arendamiseks ning selle jätkusuutlikkuse tagamiseks (vastavalt äriplaanile ning eelarvele).

Projekti esitamise tähtaeg 28. august 2012

Toetussumma kogumaht ühele taotlejale maksimaalselt 40 000 eurot.

Taotlusvoorude tingimuste ja korra teave, taotlusvormid, koostatava äriplaani vormi ning teabepäevade info on kättesaadav aadressil http://kysk.ee/?s=756

Meil on antud valdkonnas varasem positiivne kogemus, näiteks koostasime eduka äriplaani MTÜ-le Süda-Eesti Sotsiaalkeskus KÜSKi Sotsiaalse ettevõtluse taotlusvooru.

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihalduri poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.