Kodanikuühiskonna Sihtkapitalil on avatud taotlusvoor Ida- Virumaa linnade vabaühendustele

Taotlusvooru raames toetatakse Ida-Virumaa linnade vabaühenduste teenuste osutamise võimekuse ning kaasamissuutlikkuse tõstmisele suunatud projekte, mille eesmärkideks on:
– vabaühendused on võimekamad ning professionaalsemad piirkonna sotsiaalprobleemide ennetamise ja lahendamisega tegelejad ning kaasarääkijad lahenduste otsimisele;
– piirkonna elanikud on senisest enam kaasatud kohalike probleemidega tegelevatesse vabaühendustesse ja süvenenud on nende sisuline jätkusuutlik regulaarne koostöö kohaliku võimuga.

Taotleja tegutseb avalikes huvides ja taotleja on enne taotluse esitamist olnud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud vähemalt 1 aasta varem. Avalikes huvides tegutsemine tähendab taotleja avalikkusele suunatud eesmärke ja tegevusi.

Toetust on võimalik taotleda sotsiaalprobleeme ennetavateks tegevusteks, teenuste osutamise käivitamiseks, kaasaarvatud avalike teenuste arendamiseks koostöös omavalitsusega, kodanikuhariduslikeks ning kodanikuaktiivsust soodustavateks tegevusteks, koostöö arendamiseks kohalike omavalitsustega. Igale projektile määratakse KÜSKi poolt mentor, kes jälgib projekti perioodi jooksul tegevuskava reaalset elluviimist ja eesmärkideni jõudmise teekonda ning nõustab projekti elluviijat.

Toetatavad on näiteks projekti elluviimisega otseselt seotud töötaja(te) töötasu ja tööjõu maksud; projekti eelarves kajastatud sisseostetavate teenuste kulud; projekti tegevusega seotud ürituste korraldamisega seotud kulud; projekti info- ja teavitustegevuste kulud (veebilehega seotud, projekti meedias kajastamise, trükiste ja digitaalsete infokandjate väljaandmise jmt kulud); projekti elluviimisega seotud vahendite (sh põhivara) soetamine, mille vajadus ja edasine kasutus põhjendatakse eelarve seletuskirjas; projektiga seotud  transpordi- ja lähetuskulud (k.a kulud projektis ette nähtud projekti elluviimise ning vabaühenduse mõjude hindamise koolitusele); projektiga seotud bürooruumide üüri-,  side-, kommunikatsiooni- ja bürootarvete kulu  jne.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. märts 2013.a kuni 30. oktoober 2013.a.

Toetussumma piirmäär ühe taotluse kohta on maksimaalselt 8000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 90% projekti eelarve abikõlblikest kuludest. Taotluste esitamise tähtaeg on 17. jaanuar 2013 kell 15.00.

Täpsem info on leitav aadressil http://www.kysk.ee/?s=1144 .