Kodanikuühiskonna Sihtkapital kuulutas välja Šveitsi Vabaühenduste fondi 2013. taotlusvoorud avalike teenuste osutamiseks

Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd  avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa  sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele.

Toetatavate avalike teenuste valdkonnad on:

–       sotsiaalteenused (nii ennetustööle kui ka tagajärgedega tegelemisele keskenduvad teenused);

–       sotsiaalprobleeme ennetavad ja sotsiaalteenuste vajadust vähendavad teenused (sport, noorsootöö, huvi- ja vabaharidus, kogukonnateenused).

Taotlejaks saavad olla järgmised mittetulundusühingud ja sihtasutused:

  • taotleja tegutseb avalikes huvides ja taotleja on enne taotluse esitamist olnud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud vähemalt 1 aasta varem. Avalikes huvides tegutsemine tähendab taotleja avalikkusele suunatud eesmärke ja tegevusi;
  • taotleja tegevus on avalik, tal on tema tegevust tutvustav veebileht ning tema põhikiri, majandusaasta aruanded  ja juhtorganite koosseisud on avaldatud tema veebilehel;
  • taotleja ei ole riigi ega kohaliku omavalitsuse, erakonna, äriühingu, äriühingute või ettevõtjate liidu, ametiühingu või ameti ja/või kutseliidu (k.a ühingu, mille üheks põhikirjaliseks eesmärgiks on tegutseda kutseliiduna) valitseva mõju all
  • jt.

Taotlusvoorud on jagatud kahte etappi:

I etapp – väikeprojektid — avalike teenuste arendamise eeltöö / teenuse äriplaani koostamise projektide voor.

Teenuse arendamise eeltöö – teenuse äriplaani koostamine teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse arendamiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks.

NB! Toetatavate kulude alla käivad ka äriplaani koostamisega seotud kulud.

Projekti esitamise tähtaeg 15. jaanuar 2013 kell 15.00.
Projekti abikõlblikkuse periood 1. märts kuni 30. juuni 2013.

Toetussumma kogumaht ühele taotlejale maksimaalselt 3 000 eurot.  Taotleja omafinantseering  peab moodustama vähemalt 10% projekti maksumusest ja võib olla rahaline või rahaliselt mõõdetav panus. Vähemalt 50% taotleja omafinantseeringust peab olema rahaline.

II etapp – suurprojektid – teenuse arendamine ja käivitamine – teenuse äriplaani elluviimine teenuse osutamiseks, kvaliteedi ja kättesaadavuse tõstmiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Toetatava projekti eelduseks on teenuse äriplaan, mis on koostatud vastavalt KÜSK Šveitsi VÜF äriplaani vormile ning kaasates erinevaid osapooli.

Toetatava projekti teiseks eelduseks on allkirjastatud koostöö kinnituskirjad (alus KÜSK kodulehel) vähemalt kahe kohaliku omavalituse või ministeeriumiga, kus avaliku võimu partner kinnitab, et on valmis koos taotlejaga teenust käivitama ning rahaliselt panustama.

Projekti esitamise tähtaeg 24. september 2013 kell 15.00.

Projekti abikõlblikkuse periood 1. dets. 2013 kuni 28. veebr. 2015.
Toetussumma kogumaht ühele taotlejale maksimaalselt 30 000 eurot.

Täpsem info on leitav aadressil  http://www.kysk.ee/?s=1104 .