Kodanikuühiskonna Sihtkapitalil avanes annetuste kogumise ning praktilise arenduskava väljatöötamise ja elluviimise taotlusvoor

Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mille eesmärkideks on:

  • vabaühendustes annetustest saadava tuluosa suurendamine;
  • annetuste rakenduskava elluviimise kaudu enamate annetajate kaasamine vabaühenduste tegevuse toetamisse;
  • annetustegevuse olulisuse teadvustamine ühiskonnas.

Toetatava projekti tulemusena peab valmima annetuste kogumise rakenduskava ja käivituma vabaühenduse annetuste kogumise regulaarne praktiline tegevus.

Taotlejateks saavad olla vabaühendused, kes vastavad järgmistele tingimustele:

  • taotleja tegutseb avalikes huvides ja taotleja on enne taotluse esitamist olnud äriregistrisse kantud vähemalt 1 aasta varem.
  • taotleja tegevus on avalik, tal on tema tegevust tutvustav veebileht ning tema põhikiri, majandusaasta aruanded  ja juhtorganite koosseisud on avaldatud tema veebilehel;
  • taotleja järgib oma tegevuses kodanikuühenduste eetilise tegevuse üldtunnustatud põhimõtteid;
  • taotleja ei ole riigi ega kohaliku omavalitsuse, erakonna, äriühingu, äriühingute või ettevõtjate liidu, ametiühingu või ameti ja/või kutseliidu valitseva mõju all;
  • jne.

Toetavad kulud on projekti elluviimisega otseselt seotud töötaja(te) töötasu ja tööjõu maksud; projekti tegevustega seotud, projekti elluviimiseks vajalikud ning projekti eelarves kajastatud sisseostetavate teenuste kulud; ürituste korraldamisega seotud kulud;  projekti info- ja teavitustegevuste kulud jt.

Toetusvooru eelarve on 125 000 eurot.  Toetussumma piirmäär ühe taotluse kohta on maksimaalselt 5000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 90% projekti eelarve abikõlblikest kuludest. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 19. aprilliks 2012.a kell 15.00. Täpsema info on leitav aadressil http://www.kysk.ee/?s=824