Innove Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine

Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutusel INNOVE on avanemas taotlusvoor “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine”. Taotlusvoor on avatud 8. detsembrist 2011 – 16. jaanuarini 2012 kl 17.00.

Taotlusvoorus toetatakse:
• vanemaealiste (50-74-aastased) tööle rakendumist toetavate meetmete pakkumist;
• noorte (16-24-aastased), kes on põhi-, kesk- või kutsehariduse omandanud või katkestanud hiljemalt 2010/2011 õppeaastal ja kes ei ole viimase 4 kuu jooksul omanud töösuhet või töötanud füüsilisest isikust ettevõtjana, tööle rakendumist toetavate meetmete pakkumist kombineerituna tööpraktikaga tööandja juures.

NB! Projektis läbiviidavad tegevused peavad olema tõhusad ja lähtuma sihtgrupi eeldustest ja vajadustest. Läbi projekti tegevuste peavad inimesed olema valmis tööturule sisenema või sinna naasma. Projektid peavad pakkuma tegevusi, mis kombineerituna aitavad töötul ületada neid takistusi, mis on põhjustanud töötuks jäämise. Projekti tegevused peaksid tagama, et töö kaotanud inimesed jäävad tööturuga tihedalt seotuks ning suurendavad oma võimalusi tööd saada. See tähendab, et projekti tegevuste mõju peab kestma ka peale selle lõppemist.

Toetust võib taotleda
juriidiline isik; füüsilisest isikust ettevõtja; kohalik omavalitsus; valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus, välja arvatud asutus, mis on prioriteetse suuna raames saanud toetust programmi elluviimiseks.

Toetuse määr
Omafinantseeringu minimaalne määr 15% projekti abikõlblikest kuludest. Toetust antakse projektile, mille abikõlblike kulude kogumaksumus on vähemalt 19 200 eurot. Maksimaalselt antakse toetust ühele projektile 320 000 eurot. Projekti kestus on kuni 24 kuud.

Toetatavad kulud on:

 1. personali- ja üldkulud;
 2. personali transpordikulud, sealhulgas mootorsõiduki liisimise ja rentimise kulud;
 3. personali päevarahad, majutuskulud ja mootorsõiduki kasutamise kulud vastavates õigusaktides kehtestatud maksustamisele mittekuuluvate piirmäärade ulatuses;
 4. personali toitlustuskulud ja sellelt tasutav maks «Tulumaksuseaduse» § 48 lõike 4 mõistes;
 5. rendi- ja üürikulud;
 6. mitterahaline sissemakse;
 7. kasutatud seadme ostmine;
 8. käibemaks, kui on võimalik näidata, et vastavalt käibemaksu reguleerivatele õigusaktidele ei ole projekti raames tasutud käibemaksust õigust maha arvata sisendkäibemaksu või käibemaksu tagasi taotleda ning käibemaksu ei hüvitata ka muul moel;
 9. soolise võrdõiguslikkuse eksperdi teenuse kulud;
 10. toetuse kasutamise ja avalikustamisega seotud teavituskulud;
 11. projekti ettevalmistamisega seotud kulud, sealhulgas projekti taotluse koostamine.

Taotlusdokumentatsioon ja lisainfo on leitav SA Innove koduleheküljelt: www.innove.ee/struktuuritoetused/taotlusvoor

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Kai Krashevski poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.

SA Innove on toetanud mitmeid Projektieksperdi meeskonna poolt koostatud projekte:

• Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi Karjäärikeskuse loomine
• Tallinna Heleni Kooli (end. Kurtide Kool) kutseõppe projekt
• Maidla valla noortekeskuse väljakujundamine – hoonete renoveerimine ja sisustamine ning ümbruse korrastamine
• Ämmuste Kooli võimla ehitamine
• Ahtme Kooli õpilaskodu renoveerimine
• Ahtme Kooli õppehoone renoveerimine
• Loovkunsti Ühendus MTÜ – Nõustamiskeskused tööturu riskigruppidele
• Eesti Evangeelne Luterlik Kirik – Tööturu riskigrupi toetusprojekt
• SA Maarja Küla – Tööturu riskigrupi toetusgrupp