Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine

6. septembrist  kuni 15. oktoobrini 2010 on avatud taotlusvoor „Õppijakeskse ja uuendusmeelse kutsehariduse arendamine ning elukestva õppe võimaluste laiendamine”.

Kutsehariduse valdkonnas toetatavad tegevused on:
1) kutseõppeasutustes õppijatele (sh hariduslike erivajadustega) karjääri-, õpi- ja sotsiaalnõustamise teenuse pakkumine kutseõppeasutustes;
2) kutseõppeasutuste, põhikooli kolmanda kooliastme ja gümnaasiumiõpilaste loovust, ettevõtlikkust ning tehnika-, infotehnoloogia- ja tehnoloogiaharidust edendavate innovaatiliste huvitegevuste (kutseõppeasutuste juures huviringides toimuv huvist ja võimetest lähtuv organiseeritud isiksuse arendamise) pakkumine kutseõppeasutustes;
3) praktikasüsteemi või töökohapõhise õppe edendamiseks kutseõppeasutuste ja ettevõtete ning kutseliitude koostöövõrgustiku arendamine (v.a õppekohtade rahastamine);
4) kutseõppeasutustesse uudsete teadmiste ja oskuste sissetoomiseks, uute erialade ja kompetentside juurutamiseks õpetajate stažeerimine ettevõtetes või õppeasutustes Eestis või välismaal ning külalisõpetajate rakendamine, kestusega 2–6 kuud.

Täiskasvanuhariduse valdkonnas toetatavad tegevused on:
1) täiskasvanutele (välja arvatud kutse- või kõrgkoolide tasemeõppe õppekavadel õppijatele) karjääriõppekursuste pakkumine võimalikult paljudes Eesti maakondades, et suurendada täiskasvanud elanikkonna teadlikkust kaasaegsetest õppimisvõimalustest ja tööturu nõuetest ning parandada nende karjääriplaneerimise oskusi;
2) arendustegevused täiskasvanutele suunatud üldharidusõpingute paindlikumaks muutmiseks, põhi- või keskhariduseta täiskasvanute üldharidusõpingutesse tagasitoomiseks, üldhariduse õhtuses- ja kaugõppe õppevormis väljalangevuse vähendamiseks ning nimetatud õppevormis varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (edaspidi VÕTA) põhimõtete väljatöötamiseks ja rakendamiseks vastavalt senistele Eestis välja töötatud VÕTA printsiipidele;
3) täienduskoolituse süsteemi arendamine rakenduskõrgkoolides ja ülikoolides (v.a koolituste, mis ei ole vajalikud arendustegevusteks, läbiviimine) eesmärgiga laiendada ja mitmekesistada koolituse pakkumist, tõsta koolituse kvaliteeti ja kaasata uusi sihtgruppe.

Ühe taotlusega võib toetust taotleda ainult ühele tegevusele.

Kutsehariduse valdkonnas võivad toetust taotleda:
1) kutseõppeasutused, sh kutseõpet pakkuvad rakenduskõrgkoolid;
2) mittetulundusühingud;
3) sihtasutused.

Täiskasvanuhariduse valdkonnas võivad toetust taotleda:
1) õppeasutused, mis pakuvad täiskasvanute koolitust;
2) mittetulundusühingud;
3) sihtasutused.

Toetuse maksimaalne määr on 100% projekti abikõlblikest kuludest ning ühele projektile taotletav toetus võib olla 300 000 kuni 2 miljonit krooni. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 15. oktoober kell 17.00.

Lisainfo Innove kodulehelt.

***

Projektiekspert OÜ aitab taotlusi koostada. Hinnapäringu projekti kirjutamise kohta saate teha siin: www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt, idee sobivust konkursile saate TASUTA testida siin: www.projektid.ee/idee. Võtke ühendust meie kliendihalduri/projektispetsialistiga – Tanel Käbin 626 3236, kliendihaldur@projektid.ee.