KÜSK avab vabaühenduste arenguhüppe taotlusvooru

Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mis keskenduvad vabaühenduse tegevusvõimekuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel olulise arenguhüppe. Kokku on voorus jagada 350 000 eurot (200 000 eurot piirkondlikele ja 150 000 üleriigilistele ühendustele).

Vabaühenduste tegevusvõimekustena käsitleb KÜSK oskusi organisatsiooni juhtida, arendada, inimesi kaasata ja materiaalseid ressursse planeerida, koostööd teha, sihte seada ning teisi võimekusi, mis on vajalikud ja olulised vabaühingu eesmärkide saavutamiseks. Toetatava projekti tulemusena peab vabaühenduse puhul olema näha selge arenguhüpe, mille hindamiseks on projektis seatud indikaatorid ja kriteeriumid.

Toetuse taotlemise eelduseks on vabaühenduse analüüs oma ühenduse arenguvajadustest ning selle põhjal koostatud tegevuskava oma tegevusvõimekuse suurendamiseks, et toimida professionaalselt ja tõhusalt.

Toetust saab küsida kuni 10 000 eurot projekti kohta (kuni 90% eelarve abikõlblikest kuludest.), projekti abikõlblikkuse periood on 1. aprill 2014 – 31. märts 2015.

Toetatavad kulud on näiteks projekti elluviimisega otseselt seotud töötaja(te) töötasu ja tööjõu maksud; projekti tegevustega seotud, projekti elluviimiseks vajalikud ning projekti eelarves kajastatud sisseostetavate teenuste sh konsultatsiooniteenuste kulud; projekti tegevusega seotud ürituste korraldamise kulud; projekti info- ja teavitustegevuste kulud; muud projekti elluviimisega seotud projekti eelarves sisalduvad põhjendatud ja vajalikud kulud; toetuse saaja üld- ja arenduskulud kuni 15% ulatuses KÜSK toetuse mahust jne.

Toetust saab taotleda vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all. Taotlema on oodatud nii piirkondlikult kui üleriigiliselt tegutsevad vabaühendused, taotlusi hinnatakse kahes grupis eraldi. Piirkondlikult tegutsev vabaühendus on maakonna, valla, linna, alevi, aleviku või küla sihtgruppide huvides tegutsev vabaühendus. Piirkonnaks loetakse vooru mõistes ka kahte maakonda. Üleriigiliselt tegutsev vabaühendus (sh katus – ja eestkosteorganisatsioon) on ühendus, kelle tegevused on suunatud sihtgrupile üle Eesti või enam kui kahes maakonnas.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. jaanuar 2014. Teave taotlustingimuste kohta, taotlusvormid ning muu taotlusvooru info on leitav aadressil http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/ah14 .

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.