KÜSK avas viimase Šveitsi Vabaühenduste Fondi vabaühenduste avalike teenuste osutamise / äriplaanide elluviimise projektide toetamise taotlusvooru

Toetus on mõeldud avaliku teenuse arendamiseks  ja käivitamiseks – projekti elluviimise käigus toimub teenuse äriplaani elluviimine teenuse osutamiseks, kvaliteedi ja kättesaadavuse tõstmiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd  avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa  sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele. Toetatavate avalike teenuste valdkonnad on järgmised:
–    sotsiaalteenused (nii ennetustööle kui ka tagajärgedega tegelemisele keskenduvad teenused);
–    sotsiaalprobleeme ennetavad ja sotsiaalteenuste vajadust vähendavad teenused (sport, noorsootöö, huvi- ja vabaharidus, kogukonnateenused).

Taotlejaks saavad olla MTÜ-d või  SA-d, kes pole varasemalt saanud Šveitsi Vabaühenduste Fondi suurprojektide taotlusvoorust toetust. Taotleja peab tegutsema avalikes huvides ning on enne taotluse esitamist olnud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud vähemalt 1 aasta varem. Toetatavad kulud on näiteks  projekti elluviimisega otseselt seotud töötaja(te) töötasu ja tööjõu maksud, projekti tegevustega seotud, projekti elluviimiseks vajalikud ning projekti eelarves kajastatud sisseostetavate teenuste kulud, transpordi- ja lähetuskulud, projekti elluviimisega seotud bürooruumide üüri-,  side-, kommunikatsiooni- ja bürootarvete kulu, projekti elluviimisega seotud vahendite (sh  põhivara) soetamine, mis tagavad teenuse osutamise jne.

Projekti esitamise tähtaeg 15. mai 2014. Projekti abikõlblikkuse periood on 1. august 2014 – 31. august 2015. Toetussumma ühe taotleja kohta on maksimaalselt 30 000 eurot. Omafinantseering on 10%. Projekti tegevustesse on soovitatav kaasata avaliku teenuse osutaja kogemusega inimesi ja/või partnereid Šveitsist. Täpsem info on leitav aadressil http://www.kysk.ee/taotlusvoorud-2/sp14

Meil on antud valdkonnas varasem positiivne kogemus, näiteks koostasime eduka äriplaani MTÜ-le Süda-Eesti Sotsiaalkeskus KÜSKi Sotsiaalse ettevõtluse taotlusvooru.

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Kai Krashevski poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.

 

* Otsime tugevat projektikirjutajat, kellel on positiivsed kogemused vabaühenduste projektitaotluste koostamisel, sh KÜSKi projektid.

http://www.projektid.ee/projektikirjutaja/