Kõrgkoolidel avaneb võimalus kaasajastada õppetingimusi

Tulekul on toetuse taotlemise võimalus rakenduskõrgkoolidele ja õpetajakoolitust pakkuvatele ülikoolidele õppetehnika soetamiseks ja õppekeskkonna kaasajastamiseks. Taotlusi hakkab sihtasutus Archimedes vastu võtma oktoobris.

Taotlusi oodatakse projektidele, mille eesmärgiks on ajakohastada rakenduskõrgkoolide olemasolevat õppekeskkonda ning parandada õpperuumide ja -laboratooriumide valgustust, akustikat, tuleohutust ja turvalisust, vähendada mürataset, tagada erivajadusega üliõpilaste ja töötajate ligipääs ning hankida aine- ja kutseõpetajate taseme-, ümber- ja täiendõppeks vajalike õppevahendeid.

Toetust saavad taotleda rakenduskõrgkoolid ja rakenduskõrgharidusõpet läbi viivad ülikoolid, kellel on käesoleva aasta alguse seisuga vähemalt 200 riiklikku õppekohta. Samuti saavad toetust taotleda avalik-õiguslikud ülikoolid, kellel on vähemalt 200 riiklikku õppekohta õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste õppesuunal.

Toetusi jagatakse järgmistele alavaldkondadele:

- rakenduskõrghariduse infrastruktuur – uued õppelaborid ja -seadmed – kaasajastamiseks (toetus ühe projekti kohta 150 000 kuni 8 miljonit krooni, esitada on lubatud ka rohkem kui üks eeltaotlus eelarvega kokku kuni 18 miljonit krooni),

- õppekeskkonna turvalisemaks muutmine (toetust saab taotleda 150 000 kuni 5 miljonit, rohkem kui ühe eeltaotluse puhul kuni 7 miljonit krooni)

- õpetajakoolitus ja kasvatusteadused maksimaalne taotletav summa on 12 miljonit krooni.

Meetmele eraldatud Euroopa Regionaalarengufondi (ERF) toetuse kogusumma on 219,9 miljonit krooni. Projektikulud hüvitab kuni 95% ulatuses ERF, ülejäänud väljaminekud on taotleja kanda. Projektide ellurakendamise periood on 2009–2015. Teave avatud taotlusvoorude tingimuste ja korra kohta avaldatakse Sihtasutuse Archimedes kodulehel.

Meede „Rakenduskõrgharidusõppe ja õpetajakoolituse õppeinfrastruktuuri kaasajastamine“ kuulub „Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu alla.

Allikas: www.struktuurifondid.ee