Kohalike avalike teenuste arendamine – KOIT kava 2009-2012

Siseministeerium kuulutab välja eeltaotlusvooru perioodi 2009-2012 KOIT kava koostamiseks. Eeltaotluste esitamise tähtaeg on 20. märts 2009. Eeltaotlused tuleb esitada Siseministeeriumi.

Meede on jätk riikliku arengukava 2004-2006 alameetmele Kohaliku füüsilise elukeskkonna arendamine. Meetme eesmärkideks on kvaliteetsete ja konkurentsivõimeliste avalike teenuste kättesaadavuse tagamine maakondlikes ja kohalikes keskustes ning kohalike avalike teenustega seotud infrastruktuuri kasutuse efektiivsuse parandamine maapiirkondades. Meedet rakendatakse kogu Eesti territooriumil, välja arvatud Tallinna, Tartu, Pärnu, Kohtla-Järve, Narva, Saue ja Maardu linn ning Viimsi vald.

Toetust võivad taotleda kohaliku omavalitsuse üksused ning mittetulundusühendused ja sihtasutused.

Toetatavate tegevuste hulka kuuluvad:

  • investeeringud üldhariduskoolide (sh spordirajatised ja õpilaskodud) arendamiseks;
  • investeeringud koolieelsete lasteasutuste arendamiseks (lastesõimed, lasteaiad, erilasteaiad);
  • investeeringud vaba aja keskustesse ja spordiobjektidesse (sh rahvamajad, huvikeskused, raamatukogud, võimlad, spordiväljakud, lähiliikumispaigad);
  • investeeringud esmatasandi tervishoiuteenuste ja sotsiaalteenuste osutamiseks vajalikku infrastruktuuri (sh rehabilitatsiooni-, aktiviseerimis- ja kaugtöökeskused, päevakeskused, hooldekodud, sotsiaalelamud, lastekodud);
  • investeeringud ühistranspordi kättesaadavuse parandamiseks (sh reisiterminalid, bussijaamad, ootekojad, peatuskohad).

Soositud on investeeringuid olemasoleva avaliku infrastruktuuri kasutuse mitmekesistamiseks ja ümberkohandamiseks (kogukonnakeskused, polüfunktsionaalsed ehitised).

Maksimaalne toetusmäär on 85%, toetuse miinimumsuurus on 5 miljonit krooni projekti kohta.

Meetme tingimuste määrus jõustus 1. novembril 2007. Toetust saab taotleda kohaliku omavalitsuse investeeringutoetuste kava (KOIT kava) alusel. Aastatel 2007-2013 koostatakse kaks KOIT kava, esimene perioodiks 2007-2010, teine 2009-2012. Kavad pannakse kokku objekti asukohajärgsesse maavalitsusse esitatud eeltaotluste alusel.

Perioodi 2007-2010 KOIT kava eeltaotluste esitamise tähtaeg oli 3. detsember 2007. Selleks ajaks laekus maavalitsustesse kokku 238 eeltaotlust 3,9 miljardi krooni ulatuses, seda nii uute haridus-, sotsiaal- ja kultuuriobjektide ehitamiseks kui olemasolevate kordategemiseks. Kuna 2007-2010 KOIT kava planeeritav maht (ligikaudu 1,465 miljardit krooni) on üle kahe korra väiksem kui taotluste kogusumma, tuleb projektidel kavasse pääsemiseks läbida tihe valikusõel.

Kõigepealt kontrolliti maavalitsuste ja Siseministeeriumi koostöös eeltaotluste vastavust meetme tingimustes esitatud nõuetele. Puuduste korral anti taotlejale ka võimalus esitada selgitusi ja täiendavat infot projekti kohta. 4. jaanuariks 2008 olid selgunud abikõlblikkusnõuetele vastavad 233 eeltaotlust. 5 projekti jäi vastavaks tunnistamata, põhjuseks meetme eesmärkidega mittehaakuvad tegevused või taotleja enda finantssuutlikkuse seisukohalt ebarealistlik projekti sisu või eelarve.

Vastavaks tunnistatud projekte hindasid maakondlikud hindamiskomisjonid, kuhu lisaks maavalitsuste ametnikele kuulusid ka omavalitsusliitude ja kolmanda sektori esindajad. Hinnati regionaalministri kehtestatud metoodika ja kriteeriumide alusel. Hindamistulemuste põhjal moodustus kõigist vastava maakonna projektidest maakondlik eelistusnimekiri. Eelistusnimekirjad käisid läbi ka maakondlikust omavalitsusliidust, kus anti hinnang, kuivõrd vastab nimekiri maakondlikele ühishuvidele.

Maakondlikud eelistusnimekirjad ja omavalitsusliitude seisukohad saadeti Siseministeeriumisse, kes küsis ka teiste ministeeriumide hinnangut nimekirjas sisalduvate projektide valdkondlikule olulisusele ja otstarbekusele. Pisteliselt kontrollis projekte Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, kes tegi tähelepanekuid projekti ehitusliku komplekssuse ja meetme tingimustele vastavuse kohta.

29. mail 2008 kinnitas Vabariigi Valitsus KOIT kava 9 maakonna osas. Kinnitatud projektide loeteluga saate tutvuda siin. Ida-Virumaa ja Valgamaa projektide loetelu kinnitas valitsus 19. juunil 2008. 7. augustil 2008 kinnitas valitsus ka viimase 4 maakonna – Harjumaa, Jõgevamaa, Lääne-Virumaa ja Tartumaa – projektide loetelu.

Aastate 2009-2012 KOIT kava koostamiseks oodatakse Siseministeeriumi eeltaotlusi 20. märtsiks 2009.

Allikas: http://www.siseministeerium.ee/35930

______________
Soovitame konsulteerida oma ideed rahastajaga ning huvi korral pöörduda Projektiekspert OÜ meeskonna poole projektidokumentatsiooni vormistamiseks. Hinnapäringu saate hõlpsasti esitada aadressil http://www.projektid.ee/index.php?id=10505#Hinnapakkumine.