Kodanikuühiskonna Sihtkapitali HEADE IDEEDE konkurss

Jooksvalt, kuni aastaeelarves vahendeid jätkub, on avatud Eesti kodanikuühiskonna arengule suunatud sotsiaalseid muutusi taotlev uudsete ja uuenduslike kodanikualgatuslike tegevuste või protsesside toetamise heade ideede konkursi, mille kaudu on võimalik saada esitatud idee elluviimise käivitamiseks ühekordset toetust.

Konkursile esitatakse projekti idee maksimaalselt kahel A4 leheküljel järgmises vormis:
1. Idee lühikirjeldus – vajadus ühiskonnas, projekti eesmärk, uuenduse põhjendus, põhitegevused.
2. Meeskond ja teostajad – projekti ettevalmistav organisatsioon, teised idee elluviimisse kaasatud organisatsioonid ja asutused, idee teostamise eest vastutav organisatsioon.
3. Eelarve – idee elluviimiseks vajalik ligikaudne eelarve põhiliste kululiikidena, kaasrahastajad ja nende panus.
4. Tulemuslikkus ja jätkusuutlikkus – kirjeldatakse, millised on oodatavad tulemused ja mõju ühiskonnas projekti elluviimise korral ning kuidas tagatakse projekti jätkusuutlikkus.

Hea idee alusel koostatud projekti elluviimise hiliseimaks lõpptähtajaks on 30. aprill projekti rahastamisotsuse järgsel aastal. Ideede konkursil võivad osaleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja füüsilised isikud.

Häid ideid võib konkursile esitada pidevalt.

Lisainfo heade ideede konkursi kohta: http://www.kysk.ee/?s=168