Kodanikuühenduste ja koolide/lasteaedade koostööprojektid

Avatud Eesti Fond ja Tartu Ülikooli eetikakeskus kuulutavad riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ raames välja konkursi koolide/lasteaedade ja kodanikuühenduste koostööprojektidele.

Käesoleva konkursi eesmärgiks on:

-  luua võimalused väärtuste märkamiseks,  nende üle arutlemiseks ja nendest tulenevate valikute mõtestamiseks

-  edendada koolide ja kodanikuühenduste väärtusarendusalast koostööd

-  leida uuenduslikke ideid ja koostöövorme nii õppe- kui kooli noorsootöös

Konkursile on oodatud koolide/lasteaedade ja kodanikuühenduste koostööprojektid, mis on suunatud programmis „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013“ fookusesse seatud väärtuste edendamisele:

* Moraalsed väärtused (nt ausus, hoolivus, õiglus, inimväärikus, lugupidamine iseenda ja teiste vastu)
* Sotsiaalsed väärtused (nt vabadus, demokraatia, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutus, rahvuslus, emakeel, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, sooline võrdõiguslikkus)

Eelistatakse projekte, mille kavandamisse ja elluviimisesse on nii kodanikuühendus kui kool/lasteaed partneritena võrdselt kaasatud ning mis on eelkõige suunatud väärtusarendusalase ühistegevuse (sünergia) tekitamisele. Samuti projekte, mis annavad lastele või noortele praktilise algatuste elluviimise ja vabatahtliku tegevuse kogemuse.

Koostööprojektide algatajaks võib olla nii kool, lasteaed kui ametlikult registreeritud kodanikuühendus (mittetulundusühing või sihtasutus, v.a. poliitiline partei ja/või tema sidusorganisatsioon).

Projektide pikkuseks on orienteeruvalt 2 kuud, projektid peavad olema lõpetatud 15.detsembriks 2009. a. Taotletava summa ülempiiriks on 30 000.-.

Konkursile esitatud koostööprojektide hulgast valitakse välja 4-5 projekti, mille tegevusi rahastatakse täismahus. Samas tutvustatakse avalikkusele kõiki huvitavaid projekte eetikaveebi vahendusel ja projektide autoritele pakutakse võimalust teha koostööd paremate kogemuste levitamiseks väärtusprogrammi järgnevatel üritustel.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus, s.h.:

-  projekti sisuline põhjendus kuni 2-3 lehel (eesmärgid ja probleemisasetus, eeldatavad tulemused, kavandatavad tegevused, sihtgrupp, hindamiskriteeriumid, jätkusuutlikkus)

-  projekti eelarve

-  projektijuhi ja teiste võtmeisikute CV-d

-  projektis osaleva kodanikuühenduse ja kooli lühitutvustus

Konkursil osalemiseks tuleb allkirjastatud ja eesti keeles vormistatud taotlus saata kas postiga või tuua Avatud Eesti Fondi aadressil Estonia pst 5a, 10143 Tallinn .

TAOTLUSTE ESITAMISE TÄHTAEG on 21. september 2009. a. kell 16:00.

Taotlusvormid ja juhendmaterjal asuvad aadressil http://www.oef.org.ee/et/contest/20090615045105/