KIK kuulutas välja keskkonnaprogrammi 2016. aasta I taotlusvooru

Keskkonnaprojektidele saab küsida toetust kuni 17. veebruarini läbi elektroonilise infosüsteemi KIKAS.

KIKi keskkonnaprogrammis jagatakse projektidele toetusi kokku kümnes valdkonnas:

1. kalandus
2. veemajandus
3. jäätmekäitlus
4. looduskaitse
5. metsandus
6. keskkonnakorraldus
7. merekeskkond
8. maapõu
9. atmosfääriõhu kaitse
10. keskkonnateadlikkus

Projekte rahastatakse Eesti riigieelarvesse laekuvatest keskkonnatasudest.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kuueteistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 19 tuhandet keskkonnaprojekti.
Eelmisel, 2015. aastal rahastas KIK keskkonnaprogrammi kahes taotlusvoorus kokku 944 projekti 45,8 miljoni euroga.

Kes saavad toetust?

Keskkonnaprogrammist saavad toetust taotleda kohalikud omavalitsused, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused või avalik-õiguslikud juriidilised isikud.
MTÜ-d ja SA-d saavad olla taotlejaks, kui nende põhikiri näeb ette loodus- või keskkonnakaitselist tegevust või koolitusalast tegevust. Sealjuures atmosfääriõhu programmist toetuse taotlemisel ei pea MTÜ-de ja SA-de põhikiri ette nägema loodus- või keskkonnaalast tegevust, kui tegemist on korteriühistuga, mis taotleb toetust kergel kütteõlil töötava katelseadme üleviimiseks taastuvale kütusele.
Keskkonnateadlikkuse programmist toetuse taotlemisel peab MTÜ-de ja SA-te põhikirjas olema loodus, keskkonna või koolitusalane tegevus.
Veemajanduse programmi reoveekäitluse ja joogiveevarustuse alam-programmist saavad toetust taotleda ainult ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse paragrahvi 7 lõikele vastavad vee-ettevõtjad.

Omame pikaajalist kogemust keskkonnateemaliste projektide koostamisel – viimati sai meie meeskond KIKist toetust järgnevatele projektidele:

– Tarbus Kinnisvara OÜ Rakvere kompleksi soojavarustuse üleviimine taastuvkütusele 39 336 eur, energeetika alamprogramm
– OÜ Pariisi Erihoolduskeskus katlamaja üleviimine pelletiküttele 38 987 eur, energeetika alamprogramm
– Puusöe peenfraktsiooni briketeerimisliini rajamine 100 000 eur, Barbetec OÜ (meede “Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine”)
– Olgina aleviku Tiigi ja Metsa tn vee- ja kanalisatsioonivõrkude ning reoveepumpla rajamine 481 351 eur, KA Vaiko AS
– Sinimäe kanalisatsioonivõrgu rajamine 225 762 eur, KA Vaiko AS
– Reoveekanalisatsiooni renoveerimine Balti Laevaremonditehase territooriumil 313 185 eur, AS ELME
– AS BLRT Grupp Balti Laevaremonditehase veepuhastusseadme ehitus 194 474 eur, AS ELME

Lisainfo: http://www.kik.ee/et/uudised/kik-avab-keskkonnaprogrammi-2016-aasta-esimese-taotlusvooru

Toetuse aluseks oleva keskkonnaministri määruse, finantseerimiskorra ja muu taotlejale vajaliku info leiab KIKi kodulehelt – http://www.kik.ee/et/taotlejale/keskkonnaprogrammist
Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie kliendihalduri poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.